Min väninnas förvaltare nekar henne att gå på behandling för sitt drogmissbruk. Vad kan jag och min väninna göra?

FRÅGA
Hej! Jag har en väninna som har en lätt utvecklingsstörning samt asberger och har ett pågående drogmissbruk. Hon vill på behandlingshem och hennes förvaltare säger nej till vård samt får min vän inte ta del av några papper och hennes förvaltare har sagt till soc och psyk att dom inte får ge ut några papper och nu finns det inspelat på samtal då övervakaren säger till min vän att hon inte alls har en utvecklingsstörning och inte alls har drogmissbruk och vill att hon istället ska bli medicineras för att bli lugn. För mig så känns det som att min vän blir totalt överkörd pga sin utvecklingsstörning. Vad kan vi göra åt det här, det känns inte rätt någonstans. Min vän pratar om att hon vill dö för att hon inte får någon hjälp. I min mening behöver hon akut vård pga sina diagnoser ihop med sitt missbruk.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad en förvaltare får bestämma för huvudmannens räkning samt vad man kan göra om man är missnöjd med sin förvaltare. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du och din väninna kan göra nu.

Vad har en förvaltare för befogenheter?

Förvaltare ska förordnas av rätten om huvudmannen på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande inte kan ta hand om sig själv och sin egendom. Förvaltare får inte förordnas om det är tillräckligt att personen får god man (vilket är mindre ingripande). Detta framgår av Föräldrabalken 11 kap 7 § 1 st (här). Förvaltaruppdraget skall anpassas till den enskildes behov i varje särskilt fall och får begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde, se Föräldrabalken 11 kap 7 § 2 st (här).

Om en person har förvaltare har personen som huvudregel ändå rätt att sluta avtal om tjänst eller annat arbete, förfoga över vad han eller hon genom eget arbete har förvärvat efter det att förvaltare har förordnats, liksom avkastningen av sådan egendom och vad som har trätt i egendomens ställe samt förfoga över vad han eller hon efter det att förvaltare har förordnats får genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande under villkor att egendomen inte skall omfattas av förvaltarens rådighet. Detta framgår av Föräldrabalken 11 kap 8 § 1 st (här). Om det finns särskilda skäl får dock förvaltaruppdraget omfatta även dessa angelägenheter, se Föräldrabalken 11 kap 8 § 2 st (här).

Förvaltaren har inom ramen för förvaltaruppdraget ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget, se Föräldrabalken 11 kap 9 § 1 st (här).

En förvaltare ska i den utsträckning det följer av deras förordnande, bevaka rätten för de personer som de företräder, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person, se Föräldrabalken 12 kap 2 § 1 st (här). Förvaltare får däremot inte företräda den enskilde i frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente eller liknande frågor av utpräglat personlig karaktär, se Föräldrabalken 12 kap 2 § 3 st (här). Lagkommentaren på Karnov anger "Huruvida en fråga är av utpräglat personlig karaktär får liksom hittills avgöras med beaktande av vilken rättshandling det rör och hur regleringen av denna har utformats avseende utrymmet för annan än den enskilde att personligen vidta handlingen".

En förvaltare ska omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde, se Föräldrabalken 12 kap 3 § (här).

Sammanfattningsvis är jag ytterst tveksam till om förvaltaren kan neka din vän att gå på behandling för sitt drogmissbruk. Det skulle kunna ses som en fråga av utpräglat personlig karaktär. Om det är en fråga som förvaltaren får bestämma över (vilket jag som sagt är tveksam till) ska förvaltare agera på det sätt som är bäst för den enskilde, så om din väninna har behov av behandling ska förvaltaren inte neka.

Kan man nekas att få ut information som rör en själv från socialtjänsten och psykiatrin?

Sekretess inom sjukvård (inklusive psykiatri) regleras i 25 kap Offentlighets- och sekretesslag (här). Det är möjligt att ha sekretess i förhållande till sig själv, alltså att man kan nekas att t.ex. få ut sin journal eller få uppgifter om sitt hälsotillstånd, se Offentlighets- och sekretesslag 25 kap 6 § (här). Detta är väldigt ovanligt. Ett rättsfall där det har förekommit rörde en person som var allvarligt psykiskt sjuk och det befarades att personen kunde bli sämre om hen fick tillgång till uppgifterna om sin sjukdom.

Sekretess inom socialtjänst regleras i 26 kap Offentlighets- och sekretesslag (här). Den som uppgifterna gäller kan i de allra flesta fall inte ha sekretess gentemot sig själv. Det finns ett undantag som gäller anmälan till socialtjänsten. Sekretess gäller i vissa av socialtjänstens verksamheter för uppgift i anmälan eller utsaga av en enskild om någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, i förhållande till den som anmälan eller utsagan avser, endast om det kan antas att fara uppkommer för att den som har lämnat uppgiften eller någon närstående till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs, se Offentlighets- och sekretesslag 26 kap 5 § (här).

Vad kan man göra om man är missnöjd med sin förvaltare?

Det är överförmyndaren som utövar tillsyn över gode män och förvaltares verksamhet, Föräldrabalken 16 kap 1 § (här). En god man eller förvaltare som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på ekonomiskt obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget eller som av någon annan orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget, skall entledigas. Beslut om entledigande fattas av överförmyndaren, vilket framgår av Föräldrabalken 11 kap 20 § 1 st (här). Vilka som har rätt att begära entledigande av förvaltare framgår av Föräldrabalken 11 kap 21 § (här), som hänvisar till personerna som räknas upp i Föräldrabalken 11 kap 15 § 1 st (här). Huvudmannen (dvs. den som har förvaltare), i detta fall din väninna kan ansöka om entledigande av sin förvaltare. Även hennes make/sambo och hennes närmaste släktingar kan ansöka om entledigande av förvaltaren.

Vad du och din väninna kan göra nu

Vad din väninna och/eller någon nära anhörig till henne kan göra är därför att skicka skriftlig information gällande de klagomål din väninna har till överförmyndaren. Enligt Föräldrabalken 16 kap 2 § (här) ska ni vända er till överförmyndaren i den kommun där din väninna är folkbokförd. Finns ingen överförmyndare där kan ni vända er till överförmyndaren för Stockholms kommun.

Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (450)
2020-08-06 Vem avgör om en person behöver en förvaltare?
2020-08-05 Kan en förvaltare besluta i ärenden utan den enskildes samtycke?
2020-07-31 Får en god man bestämma kring flytt?
2020-07-30 Får god man göra kontoutdrag utan huvudmannen kännedom?

Alla besvarade frågor (82752)