Min man och jag har separerat men inte skilt oss. Han har dålig ekonomi. Riskerar jag min egendom om han drabbas av ekonomiska problem?

2018-10-16 i Bodelning
FRÅGA
Hej, Jag och min man har separerat och lever helt åtskilda men inte skrivit på några skilsmässopapper. Min man är inte så skötsam med pengar och jag funderar på om det på något sätt kan drabba mig. Jag har en hel del sparade pengar på ett eget konto. Riskerar jag min egen ekonomi om han tex skulle hamna hos kronofogden?Är iså fall det enda sättet att skydda sig att skiljas eller finns det något annat man kan göra
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar främst äktenskapsbalken (ÄktB) och jag kommer att dela upp mitt svar i rubriker som behandlar de olika juridiska aspekterna av din fråga.

Makarnas egendom och giftorättsgods
Inom äktenskap gäller generellt att varje make ensam råder över sin egen egendom och svarar för sina egna skulder (ÄktB 1:3). Det är alltså inte så att makar delar sin egendom och att den ena makens egendom kan utmätas för den andre makens skulder. En sådan risk, att din egendom skulle kunna tas i anspråk för din makes skulder, finns inte.

Problemet i detta fall består i att du har betydande tillgångar och att din man inte har det. Detta förhållande kan orsaka problem för dig framför allt vid en skilsmässa. Jag ska i det följande förklara varför.

Jag utgår nu ifrån att ni inte har upprättat något äktenskapsförord där ni föreskrivit att vardera av er egendom ska vara er enskilda egendom och inte giftorättsgods. Huvudregeln är nämligen att makars egendom utgör giftorättsgods (ÄktB 7:1). Egendom kan dock göras enskild genom exempelvis äktenskapsförord, eller genom att man fått en viss egendom i gåva eller arv med villkor om att den ska vara enskild. De olika sätt som egendom kan vara enskild på framgår av ÄktB 7:2 i en uppräkning.

Jag utgår nu som sagt ifrån att er egendom är giftorättsgods. Att egendom är giftorättsgods innebär att den ska ingå i en bodelning vid äktenskapsskillnad (skilsmässa)(ÄktB 10:1).

En bodelning fungerar i stora drag på så sätt att makarnas sammanlagda egendom ska delas lika mellan dem. Det fungerar på så sätt att man beräknar hur mycket tillgångar varje make har med avdrag för deras skulder. Om vi ställer upp scenariot att du har 5.000.000 i tillgångar och 3.000.000 i skulder blir ditt giftorättsgods 2.000.000 (man tar alltså tillgångarna på fem miljoner minus skulderna på tre miljoner). Vi säger vidare att din make har 5.000.000 i skulder och endast 3.000.000 i tillgångar. Detta innebär att han egentligen är skuldsatt. Hans giftorättsgods blir då 0 (eftersom han inte kan bidra med en negativ summa). Sedan ska man addera ihop era giftorättsgods och sedan dela det på två, så att ni får hälften var. Uträkningen blir då 2.000.000 (din del) + 0 (hans del) dividerat på två = 1.000.000. Då får ni en miljon var. Eftersom att din make inte tillförde några tillgångar blir resultatet istället att du förlorar 1.000.000 kr som han får av dig vid skilsmässan. Det är såhär en bodelning fungerar.

Detta är alltså en risk ifall ni skulle skilja er och all din egendom utgör giftorättsgods. I "värsta fall" kommer du alltså att behöva dela med dig hälften av dina tillgångar om det är så att all din egendom utgör giftorättsgods och din make har 0 kr i tillgångar efter avdrag för skulder.

Hur kan man undvika att behöva dela med sig av sitt giftorättsgods?
Det finns dock sätt att slippa behöva dela med sig av sin egendom i en bodelning på sättet jag precis beskrivit.

Äktenskapsförord
Ett av dessa sätt är som sagt att du "gör" din egendom till enskild egendom. Enskild egendom ska ju inte ingå i en bodelning och din make kan således inte få någon del av din egendom om den är enskild. Det enda sätt att göra sin egendom som du redan har till enskild är att du och din make upprättar ett äktenskapsförord om det (ÄktB 7:2). Det innebär att ni emellan er upprättar ett äktenskapsförord där ni föreskriver att er egendom ska vara er enskilda och således inte utgöra giftorättsgods. För att kunna göra detta krävs dock att ni är överens. Ett äktenskapsförord är som ett avtal och kräver att ni båda är med på det.

Jämkning av bodelning
Om det är så att din make inte går med på att upprätta ett äktenskapsförord för att göra er egendom enskild kan det ändå finnas sätt för dig att undvika en bodelning där du behöver dela med dig av hälften av ditt giftorättsgods.

I tolfte kapitel äktenskapsbalken finns nämligen bestämmelser om att man kan jämka (ändra) en bodelning om den annars skulle anses oskälig. Detta innebär att man ändrar resultatet av en bodelning för att den annars skulle anses orättvis, i detta fall mot dig. Vid en sådan jämkning kan hänsyn enligt ÄktB 12:1 tas till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. I detta fall kan jag räkna upp vissa omständigheter som talar för att bodelningen ska jämkas så att du inte ska behöva dela med dig av lika mycket av ditt giftorättsgods.

1. Att du har tillgångar och en stabil ekonomi medan din make inte har det, och särskilt om han har mer skulder än tillgångar talar det för att bodelningen ska jämkas.
2. Att ni inte bor tillsammans, och ju längre ni bott åtskilda när en skilsmässa äger rum desto starkare bör detta argument vara.
3. En omständighet som gör att en bodelning ska jämkas är om din make skulle sättas i konkurs. I så fall gäller alltså enligt lagen att du inte ska behöva dela med dig av ditt giftorättsgods (ÄktB 12:1 andra meningen).
4. Även övriga omständigheter kan som sagt räknas in. I detta fall vet jag inte närmare vilka eventuella sådana omständigheter som föreligger i ditt fall, men det kan finnas några som talar för en jämkning.

Sammanfattning
Det första du bör göra är att försöka få till ett äktenskapsförord mellan dig och din make. I ett sådant äktenskapsförord skriver ni då in att vardera av er egendom ska vara er enskilda egendom. När ni upprättat äktenskapsförordet måste det sedan registreras hos Skatteverket (se ÄktB 7:3).

Om din make vägrar att upprätta ett sådant äktenskapsförord för att göra er egendom enskild blir det tyvärr svårare för dig att undvika en för dig ofördelaktig bodelning. Det som ni då bör göra är att inte skilja er när hans ekonomi är dålig och era tillgångar helt ojämlika. Om han sätts i personlig konkurs kan ni dock skilja er med följden att du får behålla allt ditt giftorättsgods för dig själv enligt regeln i ÄktB 12:1 andra meningen. Om ni skiljer er vid ett tillfälle då era tillgångar är helt jämlika är det heller ingen risk att du behöver dela med dig av ditt giftorättsgods eftersom ni då ändå har lika mycket tillgångar.

Om en skilsmässa inleds i ett läge där han har dålig ekonomi med exempelvis mer skulder än tillgångar och du har en bra ekonomi är den sista möjligheten för dig att undvika en orättvis bodelning att den jämkas. Då använder man bestämmelsen som jag beskrivit ovan (ÄktB 12:1) och du får argumentera för att det är oskäligt att han får en stor del av ditt giftorättsgods med hänsyn till de omständigheter jag beskrivit under rubriken "Jämkning av bodelning".

Jag hoppas att detta klargör vissa av de rättsliga aspekterna i din situation. Om du har följdfrågor angående mitt svar kan du ställa dessa till mig via mail till Joel.Herrault@Lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Joel Herrault
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2148)
2019-04-19 Vem har bättre rätt till bostaden?
2019-04-19 Aktier som ska ingå i bodelning har minskat i värde eller sålts
2019-04-17 CSN-lån och bodelning
2019-04-16 Hur får jag pengarna från bodelningen?

Alla besvarade frågor (67977)