Min kompanjon har avregistrerat mig som VD och delägare i bolaget, vad kan jag göra?

2019-09-16 i Bolag
FRÅGA
HejJag startade ett företag 2017 och och ett halvår senare köpte en kompis in sig på 50 % av aktierna i bolaget och företaget går bra.Nu har min kompanjon varit inne på bolagsverket och avsatt mig som vd och jag finns inte kvar varken där eller på skatteverket, aktierna vet jag inte var dom är.Detta har han gjort utan min vetskap totalt.Frågan är vad jag ska göra och vad har han gjort sig skyldig till för brott?
SVAR

Hej, kul att du har valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

För att du ska förstå mitt svar är det viktigt att vi är överens om vilken fråga som ska besvaras. Jag kommer därför inleda med att förklara hur jag uppfattat din fråga och din situation för att sedan besvara din fråga utifrån den uppfattningen.

Hur jag uppfattat din fråga och din situation

Jag uppfattar det som att du år 2017 ensam grundade ett företag. Efter ett halvår köpte din kompis in sig och sedan dess är ni två delägare i bolaget. Din kompis har nyligen varit inne på Bolagsverket och avsatt dig som VD. Din kompis har även skickat in en ändringsanmälan till Skatteverket då du inte står kvar som delägare där heller. Du är orolig över vad som har hänt med ditt aktieinnehav.

Du undrar:

1)Har din kompis gjort sig skyldig till något brott och i sådana fall vilket? 2)Vad kan du göra?

Disposition

Jag kommer att besvara ovanstående två frågor i turordning. Varje fråga kommer att utgöra en rubrik där svaret på respektive fråga framgår av brödtexten under varje rubrik.

1)Har din kompis gjort sig skyldig till något brott och i sådana fall vilket?

Utifrån uppgifterna du lämnat låter det som att din kompis har skickat in en ändringsanmälan till Bolagsverket antingen via verksamt.se eller genom att fylla i en av Bolagsverkets blanketter för ändringsanmälan. Bolagsverket är kopplade till Skatteverket. Får Bolagsverket in en ändringsanmälan om ändrade delägare går den vidare till Skatteverket som godtar ansökan så länge som den som skrivit under ansökan är behörig att företräda och teckna bolaget.

I ändringsanmälan har din kompis angett att ni har ändrat verkställande direktör och ägare i Bolaget.

En ändringsanmälan kan göras och skrivas under av den verkställande direktören eller en ordinarie styrelseledamot. Jag gissar på att din kompis är ordinarie styrelseledamot i bolaget.

En ändringsanmälan fylls i och undertecknas av den som ansöker på heder och samvete. Personen som skriver under intygar bl.a. att de som ska vara registrerade enligt anmälan har åtagit sig uppdragen samt att uppgifterna i anmälan, om val eller personer som har avgått, hur firman tecknas och om särskilda företagsnamnet stämmer överens med de beslut som anmälan grundar sig på.

Att ljuga när uppgifterna lämnas skriftligen på heder och samvete kan vara brottsligt såsom osann försäkran, vars straffbestämmelse finns i 15 kap. 10 § brottsbalken. Straffet för den som gör sig skyldig till osann försäkran är böter eller fängelse i högst sex (6) månader.

Din kompis kan även ha brutit mot flera bestämmelser i aktiebolagslagen (ABL).

Styrelsen har enligt 8 kap. 27 § ABL behörighet att utse VD. I ditt fall har din kompanjon ensidigt beslutat att avsätta dig från VD-posten. Det kan ifrågasättas om detta beslut har fattats i behörig ordning. Det kan också ifrågasättas om beslutet fattats i strid med 8 kap. 23 § ABL som handlar om jäv. Har ni aktieägaravtal sinsemellan som reglerar hur tillsättandet och avsättandet av VD ska gå till kan beslutet strida mot ert aktieägaravtal. Jag vet för lite om er situation för att klart säga om så är fallet i denna situation. Om beslutet har fattats i obehörig ordning vill jag hänvisa till resonemanget ovan om att din kompanjon genom att lämna in ändringsanmälan på heder och samvete kan göra sig skyldig till brottet osann försäkran.

Om din kompis är styrelseledamot har din kompis ett ansvar att hålla aktieboken tillgänglig och hålla den uppdaterad, se 5 kap. 7-9 §§ (ABL). I aktieboken ska samtliga aktieägare stå antecknade. Vid ändrat delägarskap ska nya aktieägare skrivas in. Aktierna brukar anges numrerade i aktieboken vilket gör att byter aktienummer 1-25 000 ägare ska den nya ägare antecknas med innehav nr 1 -25 000 så att man enkelt kan följa vem som vid varje tidpunkt är den rätta aktieägaren, se 5 kap. 5 § (ABL).

Att medvetet eller av vårdslöshet underlåta att föra aktieboken på ett korrekt sätt kan vara brottsligt enligt 30 kap. 1 § 1 st. 2 p. ABL. Straffet för att inte föra aktiebok är böter eller fängelse i högst ett år.

Du skriver att du inte vet vart aktierna är. Det ska som sagt framgå av aktieboken vem som är aktiernas rätta ägare eftersom en aktieägares rösträtt och rätt till utdelning ska utgå från uppgifterna i aktieboken. Om du framledes inte anses vara aktieägare kan de föranleda ekonomiska förluster för dig. I 29 kapitlet ABL finns regler som berättigar dig att kräva skadestånd av din kompanjon för den ekonomiska skada du lider.

2)Vad kan du göra?

Om jag var du skulle jag i första hand ringa till Skatteverket och Bolagsverket och förklara vad som har hänt samt att samtliga myndigheter ska ändra tillbaka uppgifterna till de ursprungliga.

I andra hand skulle jag prata med min kompanjon och hänvisa till bestämmelserna och reglerna jag redogjort för ovan för att poängtera att det kompanjonen har gjort är lagstridigt.

Har du några krav du vill ställa mot din kompanjon skulle jag anlita en jurist som kan företräda dig och framställa dina krav gentemot din kompanjon. Vill du anlita Lawlines juristbyrå kan du kontakta info@lawline.se för att lämna en bokningsförfrågan.

Lycka till!

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (719)
2021-04-30 Har styrelsesuppelanter samma rättigheter som styrelseledamöter?
2021-04-28 Hur fungerar en hembudsklausul?
2021-04-28 Hembudsförbehållet - vilka har företrädesrätt?
2021-04-18 Kan ett aktiebolag överlåta en fastighet till en aktieägare i gåva alternativt genom en riktad underprisförsäljning?

Alla besvarade frågor (92012)