Metoder att åtgärda kapitalbrist i aktiebolag

2016-02-28 i Bolag
FRÅGA
Jag har utvecklat och byggt upp ett lager av en ny produkt.(enskild firma). Ett AB har bildats för denna och aktiekapitalet har nu minskat. Kan mitt lager överföras till vårt AB som tillgång så att mer av aktiekapitalet kan användas för att driva projektet vidare? Tacksam för råd.
SVAR

Hej!

Tack för din fråga!

Kapitalbrist i ett aktiebolag kan åtgärdas på ett flertal sätt. Eftersom det egna kapitalet, vartill aktiekapitalet hänförs, formellt sett utgör skillnaden mellan bolagets tillgångar och skulder kan kapitalbrister avhjälpas genom minskning av bolagets skulder, sänkning av aktiekapitalet, tillförsel av ytterligare tillgångar eller uppskrivning av deras värde alternativt någon kombination därav. Den föreslagna lösningen, att tillskjuta delar av ett lager till bolaget, är fullt gångbar förutsatt att de i lagret ingående produkterna har ett värde och att den som avser tillskjuta dem äger förfoga däröver.

Viktigt att notera är att tillskottet måste vara helt benefikt för att medföra en ökning av de disponibla tillgångarna (det fria egna kapitalet). Att samtidigt med tillskottet ingå avtal om framtida återbetalning, som villkoras av ökning av det egna kapitalets värde, är således uteslutet eftersom en skuld uppgående till värdet av återbetalningen då uppkommer och det egna kapitalet förblir oförändrat. Finns fler än en aktieägare bör därför, om inte samtliga tillskjuter ett lika stort värde, istället aktieägaravtal ingås, i vilket återbetalning och eventuell säkerhet regleras (hänsyn bör därvid tas till i synnerhet 17 kap. aktiebolagslagen (2005:551)).

I övrigt kan nämnas att förluster i vissa fall kan täckas genom minskning av aktiekapitalet samt att tillgångar kan tillföras bolaget genom nyemission, varvid aktiekapitalet ökar (se 13 och 20 kap. ovannämnda lag). Sistnämnda alternativ är uppenbarligen mindre ändamålsenligt om en större andel disponibla tillgångar efterfrågas då det bundna egna kapitalet ökar på bekostnad av det fria egna kapitalet när aktiekapitalet ökar.Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (669)
2020-10-14 Får du sälja aktier som du har ärvt?
2020-10-10 Tillsätta en minoritetsrevisor
2020-10-10 Köpa ut delägare i aktiebolag
2020-10-07 Tillvägagångssättet för att en person ska ta över ett aktiebolag samt kravet på aktiekapitalet

Alla besvarade frågor (85193)