FrågaFASTIGHETSRÄTTKöp och hyra av fastighet15/03/2019

Meningsskiljaktighet om samägd fastighet

Jag har ärvt en sommarstuga tillsammans med min bror. Jag vill sälja men det vill inte han. Snarare vill han köpa ut mig men då säkert inte till högsta marknadspris.

Om vi inte kommer överens undrar jag vad jag göra rent legalt för att komma vidare?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras huvudsakligen av samäganderättslagen, och i någon mån av fastighetsbildningslagen (FBL).

Som huvudregel gäller att varje åtgärd som vidtas med fastigheten kräver att ni är överens (2 § samäganderättslagen). När samägare inte är överens kan de dock i vissa fall vända sig till tingsrätten. Du kan bland annat vända dig till rätten, och ansöka om att fastigheten ska utbjudas på offentlig auktion (6 § samäganderättslagen). Rätten ålägger då en god man att ombesörja auktionen (8 § samäganderättslagen). Genom denna lösning kan det möjligen vara lättare för dig att erhålla ett marknadspris.

Ett annat alternativ för samägare som inte kommer överens är att ansöka om att rätten ska förordna en god man att förvalta fastigheten under viss tid. Den goda mannen ska då inom ramarna för förordnandet agera för er delägares bästa. Delägarna kan givetvis under förordnandet komma överens om att återta förvaltningen, och genom anmälan till tingsrätten se till att den goda mannens förordnande upphör (3–5 § samäganderättslagen).

Möjligen kan klyvning av fastigheten vara aktuellt. Då delas fastigheten upp i mindre fastigheter, varav delägarna tar varsin. Hur lämpligt det är beror dock i viss mån på hur fastigheten ser ut. Det lär säkert därtill vara mer i ditt intresse att sälja fastigheten än att klyva den. Det är inte heller säkert att din bror vill att fastigheten klyvs (11 kap 1 § FBL. Se även 7 § samäganderättslagen).

Det är ofta lättare för alla parter att lösa en meningsskiljaktighet i sämja. Om så inte visar sig möjligt i ert fall har jag förhoppningsvis nu kunnat ge dig en bra bild av vilka åtgärder du i det fallet kan vidta.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare