FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott16/10/2018

Mened, osann partsutsaga och ovarsam utsaga

Vilka angränsande brott finns det till mened?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I brottsbalken (BrB) 15 kap. finns det ett antal brott som i många avseenden är av liknande slag som brottet mened. Inledningsvis kan konstateras att brottet mened i sig delas upp i tre olika svårighetsgrader: ringa mened, mened och grov mened. Inom vilken grad brottet kategoriseras bedöms bland annat utifrån vilken skada den osanna utsagan har inneburit och vilket syfte som gärningsmannen har haft med handlingen.

Ett brott som är väldigt likt mened är brottet osann partsutsaga i BrB 15 kap 2 §. Enligt bestämmelsen ska den som vid ett förhör och under sanningsförsäkran medvetet lämnat osann uppgift dömas för osann partsutsaga till fängelse i högst två år. Brottet osann partsutsaga är en motsvarighet till mened med undantaget att den osanna utsagan inte lämnas under laga ed, utan istället under sanningsförsäkran. En person som till exempel har blivit kallad som vittne eller sakkunnig i en rättegång kan avlägga ed medan en person som istället är part i en rättegång får förhöras under vad som kallas för sanningsförsäkran.

Brotten mened och osann partsutsaga förutsätter uppsåt hos gärningsmannen. Det kan uppkomma situationer då en person under laga ed eller under sanningsförsäkran inte uppsåtligen, utan istället av oaktsamhet lämnar en osann uppgift. Ett sådant agerande utgör ett brott som kallas ovarsam utsaga enligt BrB 15 kap 3 § och kan leda till böter alternativt fängelse i högst sex månader. Brottet är en variant av brotten mened och osann partsutsaga. Brottet förutsätter att den osanna uppgiften har lämnats av grov oaktsamhet. Kravet på grov oaktsamhet är ett högt ställt krav och det är tämligen svårt att bli dömd för brottet. Främst med hänsyn till att människans minne är relativt opålitligt i många situationer och varierar starkt från individ till individ.

Förutom att nämna brottet mened och dess olika allvarlighetsgrader har jag nu gått igenom brotten osann partsutsaga och ovarsam utsaga. Brotten är i sina huvuddrag identiska men skiljer sig åt i vissa avseenden.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Christoffer TolfRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”