Medhjälp till bidragsbrott

2015-01-24 i Övriga brott
FRÅGA
Jag har fått en anmälan om medhjälp till bidragsbrott. Under 201401-201408 så var omständigheterna sådana att min dåvarande sambo var cancersjuk och hennes son utredes om autism. Läget var kaotiskt och hon blev personlighetsförändrad. Jag själv hade ingen kontroll på ekonomin utan den hade hon. Vi gick isär 201408 och det var då cancern upptäcktes. Under den perioden vi var tillsammans var jag inneboende hos hennes mor och besökte dem vid tillfälle. Jag betalade då hennes mor samt hjälpte till hos min dåvarande sambo.Detta för hennes son skulle vänja sig vid mig. Idag är han diagnostiserad autism och det var behov då och bo isär. Jag hjälpte till ekonomiskt under denna tiden och det blev inte anmält till försäkringskassan eller rättare sagt jag visste inte att det skulle göras. Så nu är jag anmäld för medhjälp till bidragsbrott.
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!

Den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning, och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp, döms enligt 2 § bidragsbrottslagen för bidragsbrott till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa är påföljden böter eller fängelse i högst sex månader. Att medhjälp till detta brott är straffbelagt följer av 23 kap. 4 § brottsbalken(BrB), se här. Jag kommer nedan att redogöra för de rekvisit som skall uppfyllas för att brottet i fråga skall vara aktuellt. Avslutningsvis kommer jag att redogöra för min bedömning av ditt fall!

Medhjälp till bidragsbrott

Om Du genom råd eller då främjat ett bokföringsbrott, och gjort så med ett uppsåt, skall Du dömas för brottet medhjälp till bidragsbrott. För att detta skall vara aktuellt krävs att det genom någon form av gärning(dåd), som kan bestå i en handling eller underlåtenhet att agera, bistått gärningsmannen med hjälp. Alternativ kan Du genom råd ha stärkt någon i dennes uppsåt att begå brottet i fråga! Ett exempel på det är att Du kanske har uppmanat person att begå en viss gärning. I praxis finns flertalet fall där personer har fällts för medhjälp, inte genom ett aktivt agerande, utan enbart genom att psykiskt stärka gärningsmannen i dennes uppsåt. Detta brukar i litteraturen betecknas som att över inflytande i en brottsfrämjande riktning.

Vidare gäller att Du skall ha uppsåt i förhållande till det Du gör, d.v.s. att Du på något sätt underlättar för gärningsmannen vid dennes genomförande av brottet. Enligt 23 kap. 4 § st. 3 BrB skall den som medverkar till brott(medhjälp i ditt fall) bedömas efter det uppsåt eller den oaktsam som ligger dig till last. Viktigt att känna till är att Du endast kan dömas för medhjälp genom oaktsamhet om huvudbrottet i fråga är straffbelagt i oaktsam form(vårdslöst bidragsbrott 4 § bidragsbrottslagen, dock ej aktuellt i ditt fall som jag förstår det). Bidragsbrott enligt 2 § bidragsbrottslagen är enbart straffbelagt i uppsåtlig form! Detta innebär alltså att Du, för att kunna dömas till medhjälp, måste ha uppsåt till din egna gärning som uppfyller rekvisiten i 23 kap. 4 § BrB samt uppsåt i förhållande till att Du främjat ett bidragsbrott.

Av den informationen Du gett mig har jag svårt att se att Du skall kunna uppfylla de krav som ställs på ett uppsåt. Att Du erlagt betalning till din sambos mor för boende samt bistått med ekonomisk hjälp till din sambo behöver inte betyda mer än att Du enbart varit hjälpsam. Om Du dock kände till att din sambo erhöll ersättning från försäkringskassan, så kan Du eventuell kunna komma att betraktas som medhjälpare genom råd, då Du på något sätt "styrkt" henne i sitt uppsåt i att begå brottet i fråga genom att inte göra någonting åt saken. Det skall dock nämnas att det torde vara svårt för en åklagare att kunna styrka ett uppsåt hos dig i detta fall!

Avslutningsvis skall sägas att underlåten anmälan till Försäkringskassan om ändrade förhållanden har ansetts utgöra en gärning vid varje utbetalningstillfälle. Detta innebär alltså att din medverkan i ett sådant fall måste prövas i förhållande till varje utbetalningstillfälle! En omständighet som exempelvis kan vara av väldigt stor betydelse avseende om ett brott är att betrakta som uppsåtligt eller inte, är frekvensen av felaktiga utbetalningar. Om majoriteten av alla utbetalningar varit korrekta, men endast ett fåtal varit felaktiga, torde detta vara en presumtion för att uppsåt inte föreligger. Omvänt gäller om majoriteten av utbetalningarna varit felaktiga, då råder en presumtion om att uppsåt föreligger. Detta är en bedömning som domstolen har att ta ställning till(om det ens blir aktuellt med ett domstolsförfarande!). Ditt medverkan till brottet prövas först efter att man lyckats konstatera att en otillåten gärning begåtts av gärningsmannen!

Hoppas Du känner att jag kunnat besvara din fråga på ett tillfredställande sätt! Om någonting är oklart, eller om Du har några frågor i övrigt, är Du mer än välkommen att höra av dig till mig. Jag nås bäst via email: Anes.sabic@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Anes Sabic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (787)
2020-07-06 Vad är preskriptionstiden för falsk tillvitelse?
2020-07-04 Får man utge sig för att vara polis?
2020-07-02 När föreligger falsk angivelse och falsk tillvitelse?
2020-06-30 Rättsliga påföljder när naken man pratar med barn

Alla besvarade frågor (81750)