Måste vårdnadshavare underrättas om omhändertagande enligt LVU?

Hej! Jag undrar vad som händer när ett LVU-beslut med särskilda bestämmelser beslutas. Informeras föräldrarna att barnen kommer att omhändertas? Finns det något i lagen som säger att föräldrarna måste bli informerade?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avseende beslut om omhändertagande av barn så gäller Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Som jag uppfattar din fråga så avser den huruvida föräldrarna måste informeras när ett barn omhändertas enligt LVU. Jag hänvisar i mitt svar också till socialtjänstlagen (SoL) och förvaltningslagen (FL) som också reglerar vissa aspekter av frågan.

Det är socialnämnden i kommunen som ansöker hos förvaltningsrätten om att rätten ska besluta om vård enligt LVU (4 § LVU). Socialnämnden kan dock själv besluta om omedelbart omhändertagande av någon under 20 år om det är sannolikt att barnet kommer att beredas vård enligt LVU och om rättens beslut i saken inte kan avvaktas (6 § LVU). Rätten kan även besluta om omedelbart omhändertagande och socialnämndens beslut måste alltid skickas till förvaltningsrätten (7 § LVU).

I 1 § LVU så anges att insatser för barn och unga inom socialtjänsten ska göras i samförstånd med den unge och hans/hennes vårdnadshavare i enlighet med socialtjänstlagen (SoL). I SoL anges dels för det första att den som berörs av utredning av socialtjänst (t.ex. vårdnadshavarna) ska genast underrättas om att utredning inletts om inte särskilda skäl talar mot det (11 kap. 2 § fjärde stycket SoL). Om "särskilda skäl" talar emot underrättelse så innebär det dock inte att socialnämnden kan strunta i att underrätta vårdnadshavarna utan endast att underrättelse kan skjutas upp en stund. Vårdnadshavarna ska alltså alltid informeras om nämndens beslut och avsikter ifråga om utredningens bedrivande. Under utredningen ska både barn och vårdnadshavare få vara delaktiga och få information, så att processen blir tydlig och förutsägbar. När beslut fattas i ärendet så ska vårdnadshavare underrättas om beslutet och dess skäl (8 § SoL som hänvisar till 21 § förvaltningslagen).

Sammanfattningsvis gäller alltså att om socialnämnden inleder en utredning avseende vård/stöd enligt LVU så ska vårdnadshavare underrättas om detta. Vårdnadshavarna ska även under utredningens gång hållas informerade och de ska underrättas om beslut i ärendet och skälen (motiveringen) för beslutet.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, du är alltid varmt välkommen att komma in med nya frågor till oss här på Lawline!

Vänligen,

Fanny RudénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000