Måste myndigheten motivera försening av beslutsfattande?

Hej! Om en myndighet har markabert långa väntetider, Vad har jag för rättigheter då? Det jag vill veta är vilka skyldigheter dom har att berätta för mig varför det tar så lång tid. Har jag rätt att få svaret hemskickat till mig eller kan dom vägra och säga att dom tar det muntligt över telefon bara?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Du nämner inte vilken typ av myndighet det rör sig om, vilket kan påverka korrektheten i mitt svar. Jag utgår dock från att de generella bestämmelserna i förvaltningslagen (förkortad FL) är tillämpliga i ditt fall; se dock undantagen i 2–3 § FL och bestämmelsen om att förvaltningslagen utgör lex generalis (vilket betyder att generell lag som viker för speciell lag) i 4 § FL.

Skyndsamhet: en utgångspunkt för handläggningen
Förvaltningslagen gäller för handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheter, 1 § FL. I första bestämmelsen under rubriken "allmänna krav på handläggningen" anges bl.a. att handläggningen ska ske snabbt det är möjligt, utan att rättssäkerheten blir lidande, 9 § FL.

Enskild part ska underrättas om väsentlig försening av handläggningen
Om en väsentlig försening väntas ska myndigheten informera den enskilda parten om detta, 11 § FL. I underrättelsen ska myndigheten också informera parten om anledningen till förseningen; enligt denna bestämmelse ska alltså myndigheten informera dig om anledningen till dröjsmålet. Om ditt ärende inte har avgjorts i första instans senast inom 6 månader, kan du skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet (alternativt i ett särskilt beslut avslå begäran), 12 § FL. Avgörandet måste då ske inom 4 veckor från det att begäran om avgörande kom in till myndigheten.

När beslutet är fattat ska du så snart som möjligt underrättas om innehållet i beslutet, om det inte är uppenbart obehövligt, 33 § 1 st. FL. Vad gäller formen på beslutet ska underrättelsen alltid vara skriftlig om en part begär det, 33 § 3 st. FL. Sker ingen begäran rörande formen på beslutet, får myndigheten bestämma hur underrättelsen ska ske. Du kan alltså kräva att få beslutet skriftligen enligt 33 § FL.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén LindqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”