Måste myndighet lämna skriftligt avslag när den vägrar lämna ut allmänna handlingar?

Hej!

Är en myndighet skyldig att skriva ett skriftligt överklagbart beslut när denne avslår en begäran om utlämnande av allmän handling? Ska det gå "per automatik" eller skickas ett sådant först efter att det efterfrågas av den som begär ut handlingarna?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordning, TF). Med handling avses t.ex. en framställning i skrift (2 kap. 3 § TF). Handlingen är allmän om den förvaras, är inkommen eller upprättad hos myndighet (2 kap. 6-7 § TF). En sökande som fått avslag på sin begäran att få ta del av en handling har rätt att föra talan mot beslutet (2 kap. 15 § TF). En enskild får överklaga ett beslut av en myndighet att inte lämna ut en handling (6 kap. 7 § första stycket Offentlighets- och sekretesslagen).

Hur prövningen av en begäran om utlämnande av allmän handling ska gå till framgår av offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut. Myndigheten ska pröva om handlingen ska lämnas ut om den anställde vägrar att lämna ut handlingen eller lämnar ut den med förbehåll som inskränker en enskilds rätt att röja innehållet eller annars förfoga över handlingen, och den enskilde begär myndighetens prövning. Den enskilde ska informeras om möjligheten att begära myndighetens prövning och att det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att beslutet ska kunna överklagas (6 kap. 3 § OSL).

Som svar på din fråga innebär det att myndigheten är skyldig att skriva ett avslagsbeslut när den avslår ett utlämnande av allmän handling. Det skriftliga beslutet sker inte per automatik utan om det efterfrågas av dig. Däremot ska du vid ett avslag informeras om rätten att begära myndighetens prövning och att det krävs att myndigheten ger dig ett skriftligt avslag för möjligheten att överklaga.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo