Måste kunden betala för tilläggsarbete?

FRÅGA
Kunden hävdar att vårt tidigare muntliga avtal om ett lägre pris står fast trots att hon bortom allt rimligt tvivel måste ha förstått att kostnaderna har ökat i takt med att hon gjort fler beställningar. Hon hävdar att jag inte upplyst henne om merkostnaden och att det ursprungliga avtalet därför gäller. Arbetet är väl dokumenterat och ersättningen hon går med på att betala är orimligt låg. Jag kan inte bevisa att jag muntligen gjort klart för henne att vårt avtal är ändrat. Finns det en lag för den här typen av situationer?
SVAR

Hej!

Av vad du beskriver antar jag att det är fråga om arbete som utförts av en företagare (näringsidkare) åt en privatperson (konsument). Har jag tolkat omständigheterna korrekt är konsumenttjänstlagen applicerbar. Även allmänna avtalsrättsliga regler och principer kan användas för att få rätsida på situationen.

Är avtalat pris bindande?

Det ursprungliga avtalet rör den ursprungliga beställningen. Enligt allmänna avtalsrättsliga principer är en överenskommelse om pris bindande. Beställningar utöver det som ursprungligen avtalats faller även utanför avtalat pris.

Det ursprungliga muntliga avtalet om lägre pris är alltså bindande för det arbete som ursprungligen avtalats.

Pris är inte överenskommet – hur mycket ska betalas?

När kunden sedermera gör beställningar utöver det arbete vars pris har avtalats uppstår ett frågetecken. Hur mycket ska kunden då betala? Priset för den här delen av arbetet har så vitt jag förstår inte reglerats av avtal. Har pris inte avtalats för tilläggsarbetet ska kunden betala det som är skäligt (38 § Konsumenttjänstlagen). Skäligheten av en prissättning utgår arbetet som lagts ned i det specifika fallet och vad sådana tjänster normalt kostar (36 § Konsumenttjänstlagen). Du som utfört arbetet måste kunna bevisa att priset är skäligt. Arbetet är enligt vad du beskriver noggrant dokumenterat varför en sådan bevisbörda sannolikt är uppfylld för din del.

Sammanfattningsvis har du rätt till skälig ersättning för det tilläggsarbete som utförts. Beräkningen av prissättningens skälighet baseras på din dokumentation av utfört arbete.

En bedömning om er avtalssituation är mycket svår att göra utan vetskap om alla relevanta omständigheter. Risken är att vissa omständigheter rörande vad ni faktiskt har avtalat kan ge upphov till en annan situation än den jag beskriver ovan. Har du följdfrågor är du varmt välkommen att ställa en ny fråga med mer detaljer om vad som avtalats!

Hoppas att du fick ljus på situationen!

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?