Måste jag dela med mig av mitt privata pensionssparande vid bodelningen?

2019-04-12 i Bodelning
FRÅGA
Vi håller på att upprätta en bodelning. Vi har båda ett privat pensionssparande. Dock har mitt pensionssparande varit ett resultat av att jag drivit enskild firma och därmed inte haft någon tjänstepension som däremot min exman haft under samma tid. Min man har alltså under vårt äktenskap både haft ett privat pensionssparande och tjänstepension. Min fråga är därför om jag kan undanta min privata pension från bodelningen med hänvisning ev till 10 kap. 3§, 3st Äktenskapsbalken. Det blir ju väldigt orättvist att jag ska dela med mig av min pension till min exmake som både haft privat pension samt tjänstepension under denna period. MItt pensionskapital i den privata pensionen uppgår per brytdatum till ca 116 tkr. Min makes privata pensionssparande uppgår per brytdatum till 87 tkr. I vår övriga ekonomiska situation så har vi skrivit ett äktenskapsförord där min exman äger aktier i ett fåmansbolag (och som jag inte har rätt till). Tillsammans med utdelningar och styrelsearvoden tjänar min exman ungefär dubbelt så mycket som mig.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Pensioner och bodelning


Privat pensionssparande (dvs "vanligt" sparande på banken exempelvis, men även sparande som spararen själv placerat i aktier eller fonder) ska som regel tas med i bodelningen. Jag antar att det är denna typ av sparande du åsyftar i din text.


Den regel du nämner i äktenskapsbalken reglerar möjligheterna att undanta pensionssparavtal enligt lagen om individuellt pensionssparande (vilket sker genom ett viss pensionssparavtal med ett s.k "pensionssparinstitut" som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva denna typ av rörelse. Det handlar om kapitalförvaltning genom placering i värdepapper och brukar kallas "bundet individuellt pensionssparande" - IPS) och vissa pensionsförsäkringar. Dessa kan undantas från bodelningen om det kan bedömas skäligt efter en bedömning av makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Regeln är alltså inte i dagsläget tillämplig på privat pensionssparande.


Läget kan sammanfattas enligt följande:


- Allmän pension
ska inte tas med i bodelning.

- Tjänstepension
ska som huvudregel inte tas med i bodelningen, men om arbetstagaren själv har möjlighet att förfoga över pensionen (exempelvis om arbetsgivaren sätter in denna på en försäkring som arbetstagaren själv kan administrera genom försäkringsbolaget) så kan den tas med.

- Pensionsförsäkringar
och sparande enligt lagen om individuellt pensionssparande ska som regel inte tas med i bodelningen, men kan tas med om det efter en bedömning av ekonomiska och övriga omständigheter kan anses oskäligt att dessa inte tas med. Hur denna bedömning görs och vad man ska ta hänsyn till kommer jag dock inte att gå närmare in på här.

- Privat pensionssparande
, dvs. som "pengar på banken" (se ovan), ska tas med i bodelningen.
Vad har du för andra möjligheter att tillgodose dina intressen i bodelningen?


Skuldavräkning


Innan bodelningen görs ska det ske en skuldavräkning från makarnas giftorättsgods.Avräkningen sker i den utsträckning den täcker deras skulder vid brytdatum. Det delbara giftorättsgodset sammanläggs sedan efter att skuldavräkningen gjorts. Har du fler skulder än din make innebär detta alltså att du får undanta mer av din egendom innan ni ska dela på resten av er sammanlagda egendom.Jämkning


En bodelning kan jämkas, om det finns omständigheter i det enskilda fallet som talar för att det skulle vara oskäligt att de båda makarna delar giftorättsgodset lika. De omständigheter som kan föranleda en jämkning av bodelningen är främst äktenskapets längd (jämkning pga äktenskapets längd är i princip bara möjligt vid kortvariga äktenskap) och ekonomiska omständigheter, men även omständigheterna i övrigt.


Vad som ska tas hänsyn till vid de ekonomiska omständigheterna varierar, men framförallt stora ekonomiska skillnader mellan de båda makarna ska beaktas. Vad som också ska tillmätas betydelse i bedömningen är ifall den ena maken i princip är beroende av sin egendom för att trygga sin framtida försörjning, samtidigt som den andra maken mer eller mindre kan förlita sig på andra inkomstkällor än egendom erhållen genom bodelning för detta ändamål.

Avseende ska också fästas vid det faktum att den ena maken genom äktenskapsförord eller på annat sätt har stora tillgångar i form av enskild egendom som i sig innebär en ekonomisk trygghet, samtidigt som den andra maken inte har några sådana tillgångar. I ditt fall handlar det om en aktiepost som innebär en återkommande inkomstkälla i form av utdelning, samt ett styrelseuppdrag (som i och för sig inte är beroende av aktieinnehavet, men som nog får anses vara härlett därur) som genererar arvode. Denna skillnad kan i sig också innebära ett skäl för jämkning av bodelningen.


Sammanfattningsvis för den här delen kan det alltså sägas att det finns en möjlighet att få bodelningen jämkad med anledning av de ekonomiska omständigheterna i ert fall. Jag kan dock inte uttala mig kring hur stor denna möjligheten är, eftersom bestämmelsen är att betrakta som en typ av "säkerhetsventil" för oskäliga bodelningsresultat och dessa fall avgörs i princip alltid genom att domstolen bedömer omständigheterna i det enskilda fallet.
Om du vill undersöka den här delen vidare så rekommenderar jag att du tar kontakt med en jurist som har erfarenhet av denna typ av ärenden. Det finns jurister på Lawlines juristbyrå som arbetar med denna typ av mål, och skulle du vara intresserad av att ta kontakt med dessa så lägger jag en länk här, där du kan titta vidare.Jag hoppas att du finner svaret användbart! Om det är någonting i din fråga som jag misstolkat eller om jag helt enkelt varit otydlig eller inte svarat på någonting så får du gärna höra av dig till mig på lucas.cyren@lawline.se.

Lucas Cyrén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2301)
2019-09-23 Hur begär man bodelning i samborelationer
2019-09-22 Innebörd av att egendom ska vara enskild egendom vid erhållande genom arv eller testamente
2019-09-22 Före detta makes rätt till sådant som köptes in efter brytdagen
2019-09-19 Räknas bohag från tiden innan äktenskapet med i bodelningen?

Alla besvarade frågor (73015)