FrågaAVTALSRÄTTAvtal05/08/2020

Måste fullmäktige inneha en framtidsfullmakt i originalform? Måste en framtidsfullmakt registreras för att träda i kraft?

Hej

Jag har två frågor

Min man och jag har skrivit framtidsfullmakter mellan oss. Vi har dessutom i våra fullmakter givit våra döttrar att var för sig ordna med våra affärer I det fall att vi inte själva kan ta hand om våra ärenden.

Vi har tagit var sitt original av den andres fullmakt men givit våra döttrar kopior på dokumenten. Är detta rätt, eller måste de vara utfärdade i original även för döttrarna?

Skall dokumenten registreras någonstans eller räcker det med att vi har dem förvarade?

Med vänlig hälsning

X

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du anger att du har två frågor. Du anger vidare att du och din make har upprättat framtidsfullmakter mellan er, där ni även har gett era döttrar fullmakt att, i de fall ni inte förmår ordna med era ärenden, sköta dessa.

Fråga 1 - Måste fullmäktige inneha framtidsfullmakten i originalform?

Regler om fullmakt återfinns i Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, kap. 2.

Regler om framtidsfullmakter återfinns i Lag (2017:310) om framtidsfullmakter. Du anger att era döttrar har erhållit fullmakt att sköta dina och din makes ärenden när ni inte längre kan göra det själva. Man har rätt att utse en eller flera fullmäktige i sin framtidsfullmakt.

Det enda kravet på en giltig framtidsfullmakt (förutom vittneskravet och vissa formella ålderskrav) är att framtidsfullmakten är skriftlig, se 4 § 1st. Lagen om framtidsfullmakter. Det finns i övrigt inte några krav på originalform för att fullmäktige ska ha rätt att agera.

Fråga 2 - Måste en framtidsfullmakt registreras för att träda i kraft?

En framtidsfullmakt måste uppfylla följande krav för att träda i kraft (se 3 och 4 §§ Lagen om framtidsfullmakter):

1. Fullmaktsgivaren ska ha fyllt 18 år.

2. En framtidsfullmakt ska vara skriftlig.

3. Fullmaktsgivaren ska i två vittnens samtidiga närvaro skriva under fullmaktshandlingen.

4. Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter.

9 § 1st. Lagen om framtidsfullmakter anger att när framtidsfullmakten uppfyller ovan angivna krav kommer den att träda i kraft när fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser.

Det finns således inte något lagstadgat krav på registrering för att en framtidsfullmakt ska träda i kraft. Det är fullmäktige som har att avgöra om fullmaktsgivaren inte längre har förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser, se 9 § 2st. Lagen om framtidsfullmakter.

Med vänliga hälsningar!

Martin CarlehedenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning