Måste faderskapet fastställas?

2017-06-15 i Faderskap
FRÅGA
Om jag blir gravid, måste jag enligt lag berätta för pappan? Måste jag uppge hans namn eller kan jag säga att jag inte vill uppge hans namn eftersom att jag inte vill att han ska veta och inte få vara i mitt barns liv alls?
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Det är snarare så att barnet har rätt att få veta vem dennes pappa är. Regler om faderskap finns i föräldrabalken (FB). Om personen som är gravid är gift, förutsätts att mannen i förhållandet är barnets far, se 1 kap. 1 § FB. Är den gravida kvinnan inte gift, har socialnämnden i varje kommun en skyldighet att arbeta för att faderskapet fastställs, se 2 kap. 1 § och 2 § FB. Faderskapet ska i regel vara fastställt senast när barnet fyllt ett år, se 2 kap. 8 § 2 st. FB. Även om modern inte vill uppge vem pappan är, har socialnämnden en skyldighet att verka för att barnet får reda på vem dennes pappa är. Under utredningen har socialnämnden rätt att fråga ut både modern och andra som kan lämna värdefull information om vem den potentiella pappan är, se 2 kap. 4 § FB. De män som under utredningen framstår som potentiella pappor till barnet kan påkalla att modern och barnet genomgår en blodundersökning. Mannens, moderns och barnets blodprover kommer då att jämföras för att se om det finns någon genetisk koppling dem sinsemellan, se 2 kap. 6 § FB. Finns det en koppling kan domstol fastställa faderskapet genom dom, se 1 kap. 5 § FB. Om socialnämnden under utredningen inte med säkerhet kan fastställa vem som är pappa ska ändå den potentiella pappan ges möjlighet att bekräfta faderskapet, se 2 kap. 5 § FB. En bekräftelse sker genom att pappan skriftligen bekräftar att denne är pappa. Underskriften av pappan bevittnas av två personer och sedan måste både mamman och socialnämnden godkänna bekräftelse, se 1 kap. 4 § 1 st. FB.

Socialnämnden kommer enbart lägga ner utredningen av faderskapet om:

1, Det under utredningen framstår som omöjligt att få in tillräckliga uppgifter för att kunna bedöma vem som är pappa

2, Det utifrån omständigheterna framstår som meningslöst att få faderskapet fastställt av domstol

3, Barnet har adopterats bort av modern i enlighet med reglerna för adoption

4, Det utifrån omständigheterna visar sig att det bara skulle vara till skada för barnet att utredningen fortsatte eller att utredningen skulle utsätta modern för sådana psykiska påfrestningar att hennes hälsa är i fara, se 2 kap. 7 § 1 st. FB.

Dessa regler är upprättade till förmån för barnets bästa. Det anses i de flesta fall vara till förmån för barnet att denne vet vilka sina föräldrar är. Att faderskapet bekräftas är inte detsamma som att fadern får del i vårdnaden. Huvudregeln är att barnet står under vårdnad av båda föräldrarna, men talar omständigheterna för en annan ordning behöver det inte vara så, se6 kap. 2 § FB. Vårdnadsansvaret måste skiljas från den underhållsskyldighet som föräldrar har. Är det så att fadern inte är en lämplig pappa i den mening att han inte har förutsättningar att ta hand om ett barn, ge barnet kärlek, omsorg och trygghet – bör fadern inte heller vara vårdnadshavare. Även om fadern inte är vårdnadshavare har fadern fortfarande ett ekonomiskt ansvar för barnet. Fastställs faderskapet kan barnet fram till dess att barnet fyller 18 år få rätt till underhåll dvs. ett ekonomiskt bidrag från fadern. I lagtext kallas detta för ett underhållsbidrag, se 7 kap. 2 § FB.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega

Vega Schortz
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (359)
2021-07-26 Går det att säga upp faderskap och behöver man betala underhåll om barnet blir adopterat?
2021-07-18 Hävning av ett rättsligt faderskap för att kunna få tillgång till den riktiga faderns arv
2021-07-13 Gift kvinna får barn med annan man, arv och faderskap?
2021-07-11 Hävande av faderskap

Alla besvarade frågor (94351)