Måste ett ombud vara medlem för att kunna rösta på en föreningsstämma?

2020-02-19 i Föreningar
FRÅGA
Vad gäller vid röstning genom ombud? Måste ombudet också vara medlem?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Allmänt

Eftersom du använder begreppet medlem utgår jag ifrån att det som åsyftas i din fråga är en omröstning på en årsstämma inom ramen för en ekonomisk förening, exempelvis en bostadsrättsförening. Tillämplig lagstiftning på det här området är lagen om ekonomiska föreningar (i folkmun ofta kallad föreningslagen, EFL).

Din fråga

I 7 kap. 4 § första stycket EFL framgår det att en medlem som inte personligen kan närvara vid föreningsstämman får utöva sin rösträtt genom ombud. Vidare stadgas i samma lagrum (alltså i samma paragraf) att en medlem alltid äger rätt att som ombud anlita make, sambo eller annan medlem. Det finns således inget uttryckligt förbud i fråga om utomståendes möjlighet att agera ombud för en medlems räkning. Däremot anges, återigen i samma lagrum, att rätten att anlita ombud får begränsas i stadgarna.

Kort slutats

Mot bakgrund av det nu sagda och givet lagtextens ordalydelse är min bedömning att det inte föreligger några generella förbud kring utomståendes möjlighet att företräda en medlem vid en årsstämma. Notera dock att du i förekommande fall kan behöva studera de ifrågavarande stadgarna för att utesluta eventuella avvikelser från gällande lagstiftning.

Vid ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller genom några av våra betaltjänster.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll