FrågaPROCESSRÄTTDomstol28/02/2018

Måste domstol lagra beslut digitalt?

Finns det en lag eller regel som talar för att en fattad dom från en domstol MÅSTE lagras hos denna myndighet i formen av en digital handling? Finns det ett potential att förfråga myndigheten att lagra och publicera kopior av denna handling ENBART fysiskt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 6 kap. 1 § rättegångsbalken ska domstolen föra register över alla mål. Registret ska utvisa tiden då varje mål kommit in, de åtgärder som vidtagits med målet, tiden för målets avgörande och, om missnöje anmälts eller överklagande kommit in, dagen då det skett och de åtgärder som vidtagits. Närmare bestämmelser om registrering och aktbildning finns i 2–11 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol. Det anges inte hur lång tid domar ska registreras. Däremot anges att domar årsvis ska föras samman i inbundna böcker (32 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol). Domar registreras sålunda på obestämd tid. Detta sker emellertid inte digitalt. Det finns möjlighet att fråga domstolen om att lagra och publicera fysiska kopior. Huruvida detta är möjligt beror emellertid högst på arbetsbelastning.

Det fanns tidigare en förordning, vilken stadgade skyldighet att lagra beslut digitalt. Denna är emellertid numera upphävd.

I domstolsdatalagen (2015:728) anges inte någon skyldighet att registrera domar digitalt. Det finns sålunda inte någon uttrycklig bestämmelse att domstolar måste lagra beslut digitalt. I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) kan du emellertid läsa mer om registrering av personuppgifter.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo