Måste arvskifteshandling undertecknas av samtliga delägare?

2019-05-29 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej!Min mor är dödsbodelägare i en fritidsfastigheter och vill bli utlöst i samband med arvskifte. Nu har min mors syskon kontaktat en jurist (?..) som skickat skifteshandlingar till alla tre syskonen där var och en på skilda handlingar ska godkänna skiftet. Det känns inte helt ok. Vi vet ju inte att de godkänner samma innehåll. Bör man inte skriva under en och samma handling?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag fattar mig kort. Utifrån den givna informationen stämmer det som du säger. För att ett arvskifte ska vara giltigt krävs att samtliga dödsbodelägare undertecknar samma handling (23 kap. 4 § ärvdabalken, ÄB). Med andra ord utgör detta en förutsättning för att skiftet ska vara bindande och grunda några rättsliga anspråk för delägarna till kvarlåtenskapen i dödsboet. I praxis har det setts strikt på detta krav (se det äldre rättsfallet NJA 1931 s. 252). Däremot finns inget krav om vittnen eller krav att undertecknande av delägarna ska ske vid samma tid eller ort. Av denna anledning är mitt antagande att juristen du talar om avsåg att handlingarna skulle cirkulera för samtligas undertecknande i syfte att ge vardera delägare ett eget "original".

Det finns ett undantag från ovan nämnt krav. Underskrift krävs inte om arvskifte förrättas av en skiftesman. Jag tar för sannolikt att så inte är fallet eftersom en skiftesman förordnas av rätten i fall då arvskifte inte på annat vis kommer till stånd, exempelvis på grund av oenighet mellan delägarna. (se 23 kap. 5 § ÄB)

Sammantaget är mitt råd att ni jämför de olika handlingarna avseende innehåll. För ett giltigt arvskifte måste minst en arvskifteshandling undertecknas av samtliga delägare. Om innehållet är detsamma i samtliga handlingarna skadar det inte att alla delägare undertecknar alla handlingar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Joar Lindén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (556)
2020-05-31 Vad är riskerna med att fördela arvet innan skulderna betalats?
2020-05-28 Hur fördelas arvet?
2020-05-19 Assistans med arvsskifte, lottläggning, andelsberäkning och testamente
2020-05-18 Kan man testamentera bort efterarv?

Alla besvarade frågor (80629)