Makes rätt till lägenhet vid bodelning

2016-04-17 i Bodelning
FRÅGA
Vem får lägenheten om min mamma (studerande) skiljer sig från sin man/min styvpappa som är pensionär, när de har varit gifta i 3 år? Jag bor med de och är 18.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som gäller äktenskapsskillnad och bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB) som du hittar här.

När ett gift par skiljer sig ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9:1 ÄktB). Vid bodelningen har den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad rätt att få den i avräkning på sin lott, alltså i utbyte mot egendom som motsvarar bostadens värde (11:8 ÄktB).

Detta förutsätter att bostaden inte tillhör den andra maken som har fått den i gåva, arv eller genom testamente med villkoret att den ska vara den makens enskilda egendom. Om bostaden tillhör den andra maken måste dessutom ett övertagande med hänsyn till omständigheterna i övrigt anses skäligt (11:8 ÄktB). Vid skälighetsbedömningen ska hänsyn tas till vilka ekonomiska konsekvenser ett övertagande kan få för den make som äger bostaden. Hänsyn ska också tas till att bostaden kan ha ett affektionsvärde för den make som äger den, exempelvis om det rör sig om en släktgård eller ett föräldrahem.

En helhetsbedömning av vilken make som bäst behöver bostaden ska ske i varje enskilt fall, de omständigheter som talar emot ett övertagande ska vägas mot det behov som den make som vill överta bostaden har. Om det finns barn i äktenskapet och den ena maken får ensam vårdnad om barnen eller blir boförälder anses denne i regel ha störst behov av bostaden. Andra faktorer som kan beaktas är vem av makarna som har störst möjlighet att hyra eller skaffa en bostad på annat håll, makarnas respektive ålder och hälsa samt avståndet till respektive arbetsplats. Dessutom kan beaktas möjligheten att byta makarnas bostad mot två mindre lägenheter.

Det är tyvärr svårt att bedöma vem av makarna som kommer att få behålla lägenheten i detta fallet baserat på informationen i frågan. Hoppas ändå att jag lyckats klargöra rättsläget tillräckligt för dig att dra egna slutsatser. Skulle så inte vara fallet är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johan Waldebrink
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Spelar det någon roll om lägenheten är hyresrätt eller bostadsrätt?
2016-04-21 03:08
Hej! Oavsett om det är en hyresrätt eller en bostadsrätt utgör lägenheten makarnas gemensamma bostad och den av makarna som bäst behöver den har rätt att få den. En hyresrätt åsätts dock normalt inget värde vid en bodelning vilket innebär att den make som övertar en hyresrätt inte behöver kompensera den andra maken. Ett övertagande av en hyresrätt som tillhör en make bör dessutom i de allra flesta fall anses vara skäligt. Detta eftersom övertagandet inte medför några stora ekonomiska konsekvenser för maken som innehar hyresrätten samtidigt som en makes anknytning till en hyresrätt i de flesta fall är svag. Det är alltså lättare att få ta över en hyresrätt som innehas av den andra maken än vad det är att få ta över en bostadsrätt. Tack för din fråga, hoppas att mitt svar är tillräckligt!
2016-04-21 09:35
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2660)
2020-10-31 Bodelning efter att ena maken avlidit
2020-10-31 Ge en gåva utan att det utgör giftorättsgods?
2020-10-31 Egendomsfördelning vid äktenskapsskillnad
2020-10-31 Vad ska ingå i en bodelning?

Alla besvarade frågor (85686)