Makes arvsrätt

2017-11-07 i Efterarv
FRÅGA
Hej!Min man och jag har varit gifta i 25 år har två gemensamma barn. Huset vi bor i är min mans enskilda egendom som han fått genom arv. Vad händer om min man dör? Ärver jag då huset med full förfoganderätt eller ärver barnen? Vi har inget testamente eller äktenskapsförord.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör äktenskapsrätt och arvsrätt. Regler om det förra finns i Ärvdabalken (ÄB) och om det senare i Äktenskapsbalken (ÄB).

Bodelning vid ena makens dödsfall

När ena maken i ett äktenskap dör upplöses äktenskapet och bodelning ska ske (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska giftorättsgods ingå, dvs allt som inte är enskild egendom (10 kap. 1 § ÄktB).

Efterlevande makes arvsrätt

Utgångspunkten när en person dör är att dennes bröstarvingar har rätt till kvarlåtenskapen genom arv (2 kap. 1 § ÄB). Om den avlidne var gift är emellertid huvudregeln att den efterlevande maken har rätt till arvet med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB). Med fri förfoganderätt avses att man får disponera över arvet men inte testamentera bort det till någon annan. Vid den efterlevande makes död har bröstarvingarna sedan rätt till efterarv (3 kap. 2 § ÄB). Detta innebär att bröstarvingarna får ut sin del av arvet först vid den efterlevande makens död.

Kvotberäkning

När den efterlevande maken ärver den avlidne makens kvarlåtenskap framför dennes bröstarvingar ska en kvotdel beräknas. Denna kvotdel beräknas genom att uträkna hur stor del av den efterlevande makens totala egendom kvarlåtenskapen utgör (3 kap. 2-3 § ÄB). Den efterlevande makens totala egendom utgörs av summan av kvarlåtenskapen, det maken erhöll genom bodelning vid äktenskapets upplösande och eventuell enskild egendom.

Exempel: Om den avlidnes kvarlåtenskap är 50 000 kr och den efterlevande makes egendom uppgår till 100 000 kr, blir kvotdelen 50 000/100 000=50%. När den efterlevande maken dör har efterarvingarna som utgångspunkt rätt till 50% av den efterlevande makes totala egendom.

I 3 kap. 4 § ÄB föreskrivs emellertid att om den efterlevande makes totala tillgångar ökat genom annat arv, gåvor eller förvärvsarbete ska denna del undantas från att omfattas av efterarv.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kommer det hus som utgör din makes enskilda egendom alltså inte att vara en del av en framtida bodelning. Huset kommer därmed att utgöra en del av din makes kvarlåtenskap. Med utgångspunkt i de omständigheter som framgår i din fråga kommer du att ärva huset framför era gemensamma barn. I händelse av att du själv avlider har barnen rätt till efterarv vilket beräknas enligt en kvot.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!
Vänligen,

Marika Jaaniste
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (802)
2021-09-22 Finns rätt till efterarv i förmånstagarförsäkring?
2021-09-14 Har systrar rätt till efterarv?
2021-08-30 Testamentera bort kvarlåtenskap med fri förfoganderätt?
2021-08-30 Kan efterlevande make testamentera bort efterarv eller minska dess omfattning genom gåvor?

Alla besvarade frågor (95782)