Make ger bort egendom till maka under livstiden, kan arvinge på något sätt hindra det?

2017-06-19 i Enskild egendom
FRÅGA
Hej och tack för en underbar sida.Fråga: kan en far skänka sin egendom och ekonomisk kapital till sin hustru som gåva för att undgå att betala för mig? Jag är ett sk särkullsbarn, jag har sökt information om detta.Min far skrev över allt sitt på sin hustru för 50 år sedan, nu har han gått vidare till änglarna.Hans tillgångar enl skattemyndigheten 2017 = 0 kronor, hans fru 5 miljoner.Han har 2 barn med henne, jag är särkullsbarn född 9 månader före hennes äldste son.Hur ska jag kunna kräva min laglott????
SVAR

Hej och tack själv för att du väljer att använda dig av Lawline när du har funderingar gällande juridiska frågor!


Tråkigt att höra att du hamnat i en så tråkig situation. Och jag beklagar att jag tyvärr inte har en bra lösning för dig som kan hjälpa dig särskilt mycket.

Sammanfattat svar:
Ja, en far kan skänka bort alla sina tillgångar till sin hustru om det sker på rätt sätt genom att gåvorna registreras hos skatteverket. Så verkar ha skett. Att försöka ogiltigförklara gåvan genom att hävda att registrering inte skett och liknande är ju möjligt om det är så att registrering saknas. Men det är ju inget jag riktigt kan ta ställning till.

Det finns tyvärr väldigt små möjligheter för dig att kräva din laglott enligt ärvdabalken 7:4. Mycket eftersom gåvan gavs för så länge sedan, det krävs egentligen att gåvan ges relativt nära inpå döden för att paragrafen ska vara tillämplig och därigenom ge dig rätt till laglott.

Din bästa chans är tyvärr att du genom diplomati försöker kräva kvinnan på ett rimligt belopp och hävda att du ska väcka talan enligt 7:4 om hon inte frivilligt ger dig en del av det arv du egentligen ska ha rätt till.
Det är tyvärr större chans att hon frivilligt ger dig pengar på det sättet än att domstolen senare faktiskt beslutar till din fördel eftersom hon kanske tolkar paragrafen som att du faktiskt har juridiken på din sida även om så inte riktigt är fallet.

Det är ju även möjligt att försöka väcka talan mot henne enligt ärvdabalken 7:4. Det skulle dock förmodligen mest kosta dig rättegångskostnader och inte ge något arv tyvärr.

Utredning:
Svaret på din fråga finner vi i äktenskapsbalken som reglerar bland annat makars möjlighet att ge varandra gåvor, samt deras ekonomiska förehavanden dem emellan. Därutöver så regleras laglott och arvsrätt i Ärvdabalken.

Det som din fråga kokar ner till är egentligen om det finns någon möjlighet att jämka gåvan som din far verkar ha gett till hustrun. Samt om det finns någon möjlighet i ärvdabalken att få rätt till laglott trots gåvan.

Kan en make ge all egendom till sin maka och därefter inte ha någon egendom alls?
I Äktenskapsbalken 7:1 konstateras det kort att huvudregeln är att egendom som make och maka äger är ”giftorättsgods”. Det finns egentligen ingen delad ekonomi för makar, men giftorättsgods är sådant som en make äger och när äktenskapet upphör (antingen genom äktenskapsskillnad eller att någon make dör) så ska giftorättsgodset delas lika.
Det finns även enskild egendom. Det är egendom som inte är giftorättsgods och denna ska alltså inte delas. För att egendom i ett äktenskap ska vara enskild egendom så krävs det att man på något sätt offentliggjort att egendomen är enskild. Äktenskapsbalken 7:2. Kort sagt så innebär det äktenskapsförord eller att maken fått en gåva eller egendom testamenterad med villkor. Villkor innebär exempelvis att det i testamentet står att egendomen skall vara mottagarens enskilda.

Avkastning av enskild egendom kan också vara enskild. Men då krävs det att det framgår i villkoren, annars är avkastning giftorättsgods.
Ett exempel kan vara att din far gav hustrun alla sina aktier. Aktierna är då enskild egendom hos henne om det framgår av äktenskapsförordet. Däremot kommer utdelning från aktierna att bli giftorättsgods. Det framgår av äktenskapsbalken 7:2 stycke 2.
Om det däremot är så att det står i äktenskapsförordet att även avkastning skall vara enskild egendom så skulle utdelning på aktierna även den bli enskild egendom hos hustrun.

Som jag förstår det så verkar det finnas ett äktenskapsförord eftersom han skrev över allt på henne? Eventuellt kan ”avkastning” som nämns ovan bli giftorättsgods och då något som du ska ha rätt att ärva.
Det kan också vara så att egendom som tillkommit efter äktenskapsförordet är giftorättsgods som du egentligen ska ha rätt till viss del av.

Exempelvis om din far arbetat och fått lön så kan den lönen antagligen inte omfattas av äktenskapsförordet. Lön är ju inte avkastning av någon enskild egendom utan istället avkastning av eget arbete, och självklart kan inte ett äktenskapsförord skapa ett slavförhållande där hustrun har rätt till mannens lön. Den typen av avtal är inte tillåtna.

Ett äktenskapsförord måste vara registrerat för att vara giltigt. Om det är så att det inte finns något sådant registrerat så gäller det inte. Då kan du bestrida själva äktenskapsförordet som sådant och hävda att mannen hade 2,5 miljoner kronor. Men det är ju väldigt beroende på om äktenskapsförordet är registrerat. Är det registrerat finns det tyvärr ingen möjlighet där att bestrida det efter så lång tid. Det står ju tyvärr din far fritt att ge bort sin egen egendom och därigenom snuva dig på möjligheter till arv.

En utfästelse om gåva är ogiltig. Dvs, om din far gett bort all sin egendom till hustrun utan att det registreras är ogiltig. Äktenskapsbalken 8:2.
Det krävs enligt 8:1 att gåvan har registrerats. Dvs, samma som för äktenskapsförord ovan. Om gåvorna från mannen till hustrun inte är registrerade kan dessa alltså bestridas som ogiltiga.

Finns det möjlighet att hävda laglott?
I ärvdabalken 7:4 finns en möjlighet för bröstarvinge, som ju du är, att hävda att gåvorna som in far gett till hustrun är att likställa med testamente. Om så är fallet så blir det alltså som att din far testamenterat bort hela sin egendom till hustrun. Och det kan han ju faktiskt inte göra eftersom du har rätt till din laglott.
För att få gåvan att likställas med testamente så måste du väcka talan mot gåvomottagaren inom 1 år från bouppteckningen. Ärvdabalken 7:4 stycket 2. Det kan tyvärr vara försvårandet att gåvorna skedde för så lång tid sedan. Jag skulle därför tro att det är svårt att nå framgång med en sådan talan eftersom 7:4 är tänkt att träffa gåvor som ges exempelvis på dödsbädden eller när personen inom snar framtid kommer avlida. Men om du ändå lyckas så skulle § 2 och 3 gälla för dig och ge dig möjlighet att klandra ”testamentet” och därigenom få rätt till din laglott. Som ju då i bästa fall skulle vara en fjärdedel av hustruns tillgångar eftersom ditt arv efter fadern skulle kunna vara 2 500 000 kr som mest.
Hela den summan kan du dock inte få rätt till utan det är enbart din laglott som du kan få ut genom att klandra testamentet. Därför blir det bara en fjärdedel, 1 250 000 kr.

Ett krav för att denna bestämmelse 7:4 ska vara tillämplig är att gåvan helt enkelt ska vara i syfte att ordna med arvet.
I rättsfallet NJA 1998 s. 534 uttalar Högsta domstolen följande:
”Enligt vad som sägs i motiven är det företrädesvis två slags fall som kommer i betraktande, nämligen dels fall där givaren väntar döden inom jämförelsevis kort tid och därför inte längre har samma intresse av sin egendom, dels fall där egendomen visserligen formellt ges bort men detta sker på sådana villkor eller annars under sådana omständigheter att arvlåtaren kan räkna med att till sin död få ha nyttan av egendomen.”

Rättsfallet handlar om en kvinna som är sjuk och ger bort en stor gård till Kungliga skogs- och lantbruksakademien.
HD ansåg dock att gåvan inte skulle likställas med testamente ens då och därför tror jag tyvärr att dina möjligheter att tillämpa bestämmelsen är väldigt små eftersom gåvan inte ens i det fallet ansågs likställas med testamente.

Vad kan du då göra?
Som jag visat så är det förmodligen väldigt svårt att få en domstol att likställa gåvorna till hustrun med testamente. Att försöka tillämpa Ärvdabalken 7:4 på det här fallet är alltså en extrem chansning som jag tror inte kan gå hem och därför enbart kommer ta tid och kosta rättegångskostnader.
Att försöka ogiltigförklara gåvorna kan även det bli väldigt svårt eftersom det helt enkelt gått extremt lång tid sedan gåvotillfället.

Jag bedömer det tyvärr som att det inte är juridiken som kan hjälpa dig här, istället är det viss diplomatisk förmåga och viss okunskap om juridiska regler hos hustrun.
Jag vet inte hur relationen är mellan dig och din faders hustru och tyvärr är ju deras ekonomiska upplägg något som är svårt för dig att ogiltigförklara i dagsläget. Förmodligen nästan omöjligt tyvärr.
Det du däremot kan göra är ju att diskutera med din faders hustru.
Du kan ju kräva ett lägre belopp och hänvisa till äktenskapsbalken 7:4 och hävda att du ska väcka talan om hon inte självmant låter dig ärva viss del av de tillgångar som kan anses tillhöra mannen. Så länge du ställer rimliga krav så kan det finnas en viss argumentationsgrund i att helt enkelt rikta krav mot henne på exempelvis 300 000 kr i arv efter din fader. Läser hon paragrafen så kanske hon antar att den är tillämplig här och därför accepterar ditt erbjudande eftersom domstol skulle kunna göra att hon fick betala 1 250 000 kr.
Det är ju hennes worst case scenario att hon tvingas ge dig 1 250 000 kr (samt rättegångskostnader) eftersom hon förlorar i rättegång.
300 000 kr eller liknande skulle dock vara ett riktigt bra scenario för dig eftersom du riskerar att få 0 kronor annars. Därför har du verkligen inget att förlora på att försöka förklara för henne att du kommer använda dig av 7:4 för att få rätt till din laglott. Kanske vill hon betala exempelvis 300 000 kr för att inte behöva oroa sig för en sådan sak?

Om hon inte ersätter dig på något vis så kan du självklart göra verklighet av kravet och faktiskt väcka talan enligt 7:4 men tyvärr tror jag som sagt var inte att det kommer ge ett lyckat resultat utan enbart rättegångskostnader.

Det är större chans enligt mig, (utan att veta något om hur envis hon kanske är), att hustrun faktiskt accepterar ditt krav om du lägger upp det på ett diplomatiskt vis än att domstolen avlämnar en dom som ger dig rätt till laglott.

Kanske kan hustrun kanske faktiskt känna visst medlidande för sonen som blir helt utan arv?
Tyvärr svårt att veta utan en bättre kunskap om henne som person. Men det är tyvärr det som är din bästa chans i denna tråkiga situation.

Mer hjälp?
Om du behöver hjälp med något annat, biträde vid en tvist eller någon form av avtalsskrivning kan jag rekommendera Lawlines Juristbyrå. Du kan kontakta mig på Jonas.Lind@lawline.se så ordnar vi med offert.

Om du har några frågor gällande det här svaret eller om det dyker upp några följdfrågor så kan vi självklart ta dessa vid vårt senare telefonsamtal, men det går även att skicka email och fråga.

Jag kommer ringa upp dig imorgon, tisdag, vid 15:00 om det passar dig. Vill du ändra den tiden får du gärna höra av dig på email så ändrar vi den!

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. Lind
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (414)
2021-08-02 Omvandla enskild egendom till giftorättsgods?
2021-07-29 Kan jag öppna ett konto med pengar som min make inte kan komma åt eller ärva?
2021-07-25 Vad innebär makarnas rätt till giftorätt?
2021-07-16 Kan man göra sitt arv till enskild egendom hos sina arvstagare?

Alla besvarade frågor (94627)