LVU och sekretess

2014-12-16 i Barnrätt
FRÅGA
I ett LVU-ärende har soc. belagt alla information med sekretess, med hänvisning till polisens förundersökning. Föräldrarna får inte veta orsaken till omhändertagandet - förutom att man hänvisar till barnets behov av skydd, så redovisar man inte på vilken grund modern inte kan skydda sitt barn. Soc. säger att omhändertagandet kan vara svårt att förstå pga att underlaget är belagt med sekretess. Modern tvingas överklaga utan att ens få veta grunden för beslutet. Är detta i enlighet med rättssäkerhetsregler? Finns det regler som säger att förundersökningssekretess har företräde framför att man i en annan process ska få allt underlag som behövs för den? Är det förenligt med barnets bästa, att man prioriterar att fälla den misstänkte, före att barnet ska få en riktig bedömning i åtgärder enligt SoL och LVU? LVU går fort, medan brottsutredning går långsamt. Det rätta förhållandet gällande LVU, kan alltså undanhållas i flera månader efter att barnet omhändertagits och går ej att överklaga på en riktig grund.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om tvångsomhändertagande av barn/unga

Då föräldrarna inte fått mycket information tänker jag att det kan vara av intresse för dem att veta vad den aktuella lagen säger om grunderna för omhändertagande i allmänhet. De aktuella bestämmelserna finns i 2 – 3 §§ i lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det finns det två möjliga grunder på vilka tvångsomhändertagande av ett barn kan beslutas. För det första kan ett beslut om omhändertagande fattas därför att det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas. För det andra kan vård beslutas om barnet utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Hänvisningen till barnets behov av skydd skulle kunna falla in under båda kategorier och det går alltså inte att med hjälp av lagtexten säga mer om vilken av de två paragraferna som är aktuell i det här fallet.

Jag vill passa på att ta upp att 13 § och 20 § LVU, mot bakgrund av att ett tvångsomhändertagande är en väldigt ingripande åtgärd, föreskriver att skälen för omhändertagande löpande ska utvärderas av myndigheterna. Så fort skälen inte längre anses tillräckliga ska vården avslutas. Det kan vara lugnande att veta att en kontroll alltså sker kontinuerligt även ”inifrån” de ansvariga myndigheterna.

Vidare är det även bra att veta att vårdnadshavarna, enligt 39 §, ska förordas ett offentligt biträde av den domstol som prövar ett mål och ärenden av det här slaget. Har föräldrarna inte varit i kontakt med sitt biträde ännu rekommenderar jag att det gör det för att få hjälp och stöttning.

Sekretess och rätten till information

Bestämmelserna i LVU kretsar kring barnet och dess bästa och medan barnets rätt till information klart och tydligt framgår av 36 § finns ingen lika uttrycklig rätt till information för föräldrarnas del i lagen. Vidare är inte heller barnets rätt till information absolut, bland annat är reglerna om sekretess överordnad. Med andra ord kan sekretessregler innebära att både vårdnadshavarnas och barnets rätt till information begränsas. Den lag som reglerar sekretess är Offentlighets- och sekretesslag (OSL). Det antyds att anledningen till sekretessen är en pågående förundersökning, det är möjligt att det därför är i 35 kapitlet OSL som ligger till grund för att informationen inte lämnas ut då detta kapitel bland annat behandlar förundersökningar. Ett beslut av en myndighet att inte lämna ut en uppgift med hänvisning till sekretess kan enligt 6 kapitlet 7 § OSL överklagas. Av 8 § samma kapitel framgår att överklagan ska göras till Kammarrätten. Viktigt att observera är att beslutet om att inte lämna ut informationen måste överklagas inom tre veckor.

Sammanfattningsvis stämmer det att sekretess kan ha företräde framför rätten till information. Emellertid kan en myndighets beslut att inte lämna ut uppgifter överklagas. Att sekretessens överordnade ställning inte anses stå i strid med barnets bästa kan delvis förklaras med LVU:s stränga bestämmelser om att giltigheten av ett beslut om omhändertagande måste kontrolleras både av domstol och inblandade myndigheter. Med andra ord sker en kontroll av beslutets bärkraft oavsett vårdnadshavarnas insats.

Känner du ett behov av ytterligare juridisk rådgivning, så är du välkommen att återkomma till mig så kan vi på Lawline återkomma med ett prisförslag för vidare arbete och förmedla en kontakt till någon som är specialiserad inom just den här typen av frågor. 

Siri Dunér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1476)
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?
2020-06-30 Vad ska jag som förälder göra när boendeföräldern inte låter mig träffa barnet?

Alla besvarade frågor (81804)