LSS-boende och hyresregler

FRÅGA
Hej! Sambon har ett LSS-avtal genom kommunen och har en lägenhet via kommunen. Enligt avtalet så får inte jag, som inte är i behov av något stöd, bo där. Vi har dock barn som bor heltid i denna lägenhet med oss och vi behöver nu en större lägenhet. Enligt sambons avtal så får han inte byta lägenhet. Hur ska vi gå tillväga om vi har hittat en hyresrätt via kommunen som vi vill byta till? Enligt barnkonventionen så får inte barn säras från sina föräldrar, alltså borde det gå att vi allihop byter till en större lägenhet för barnens bästa. Kan vi hänvisa till barnkonventionen när vi pratar med kommunen? Kan man kringgå sambons påskrivna avtal?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga är viktig och av stor principiell betydelse. Tyvärr finns inga enkla svar. I grunden är det två olika typer av lagsystem som möts, offentligrättslig lagstiftning genom LSS och civilrättslig hyreslagstiftning. En central frågeställning är i vilken grad som de båda lag-systemen bör stämma överens. Enligt ett synsätt gäller inte hyreslagstiftningen för LSS, enligt ett annat synsätt bör hyreslagstiftningen vara grundläggande och undantag på grund av LSS måste framgå. Idag tycks båda dessa synsätt gälla samtidigt trots att de inte egentligen går att förena. För att göra saken än mer komplicerad så finns det rättighetslagstiftning och konventioner som Sverige godkänt. Barnkonventionen är numera svensk lag och Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Om att du som sambo inte får bo i lägenheten:

Socialstyrelsen är den statliga myndighet som så att säga ger rekommendationer och utfärdar föreskrifter inom det sociala området där LSS ingår. I deras handbok "Bostad med särskild service för vuxna med LSS" version 2018 står det att det inte finns några hyresrättsliga hinder mot att ha sin sambo boende i LSS-bostad. De hänvisar också till Art. 23 i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, där det står att funktionsnedsatta har rätt till familjeliv innebärande rätt till en sambo. Handboken är en slags rekommendation till kommunen, så det finns risk att de inte följer den.

Om bytesrätt:

När det gäller bytesrätt tycks det vara så att den gängse uppfattningen är att det inte finns någon bytesrätt för LSS-bostad, trots att det inte framgår av lag. Det framgår bland annat av ett så kallat förarbete till lagstiftning, nämligen utredningen SOU 1999:33 s. 70.

Barnkonventionen och hyreslagstiftning:

Sedan barnkonventionen blev svensk lag 2020 måste myndigheter och domstolar i högre grad ta hänsyn till den konventionen när de tar beslut och dömer. Än så länge är det dock så pass nytt så det finns inga klara principer hur det ska göras och när. Jag tycker ändå att du ska lyfta den aspekten och kräva att kommunen tar hänsyn till barnkonventionen vid sina beslut samt motiverar hur de har tagit hänsyn till barnkonventionen.

Sammanfattningsvis:

I praktiken avgörs oftast denna typ av frågor av kommuner, genom praktiska lösningar från fall till fall. Det gör att det kan bli olika bedömningar i olika kommuner. Tyvärr kan jag alltså inte ge några tydliga och klara besked.

Jag tycker att du ska peka på de stöd i konventionerna som ändå finns. Rättigheter för funktionsnedsatta till ett familjeliv och barnkonventionen med principen om barnets bästa.

Franck Olofsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?