Lista med ansökningar - allmän handling hos kommun

FRÅGA
OffentlighetsprincipenJag har skrivit till registratorn på en kommun och bett om att få listan med de som sökte en viss kommunal tjänst. Jag fick ett svar, som var vidarebefordrat från avdelningschefen till registratorn att listan kunde inte lämnas ut eftersom flera av de sökande vill ha deras ansökande konfidentiella. Får man göra så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Denna fråga berör, som du själv nämnt, offentlighetsprincipen. Denna princip stadgas i Tryckfrihetsförordningen (TF), vilket är den lag som jag hänvisar till nedan.

Enligt 2 kap. 1 § TF ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar. Som huvudregel har var och en därmed rätt att få ut allmänna handlingar. Undantag till detta är om det rör sig om sekretess, något som inte aktualiseras i detta fall.

Allmän handling

För att listan med ansökningarna ska anses vara en allmän handling krävs bl.a att den uppfyller kraven för handling enligt 2 kap. 3 § TF. Då listan med ansökningarna är en framställning i skrift ses det som en handling. Listan ska också vara förvarad hos myndighet enligt 2 kap. 4 § TF. Detta kriterium är också uppfyllt, då listan är förvarad hos Kommunen. Till sist ska den ha inrättats hos myndigheten enligt 2 kap. 9 § TF. Av lagrummet framkommer att en handling anses ha kommit in till en myndighet, när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa. I lagrummets andra stycke finns undantag från när en handling har ansetts inkommit till myndigheten. Detta undantag gäller dock inte tjänsteansökningar, då undantaget är avsett att gälla på fall då ett samtidigt öppnande är nödvändigt för att hindra illojala förfaranden. Listan med ansökningar ska således anses som inrättad. Detta betyder att listan på ansökningarna ska ses som en allmän handling och du har rätt att få ta del av listan med ansökningarna.

Hur begära ut listorna på anställningarna?

Det finns två sätt att begära ut en allmän handling. Det kan du göra endera på plats hos myndigheten, i detta fall kommunen, enligt 2 kap. 15 § TF. Detta ska kommunen hantera genast eller så snart som möjligt. Som huvudregel kan sägas att du då ska få ta del av ansökningarna så snabbt och enkelt som möjligt på plats hos kommunen. Du får både fotografera av, titta på handlingen och begära ut kopior. Det andra alternativet är att du ringer/skriver till myndigheten och ber om en skickad kopia på de allmänna handlingarna i enlighet med 2 kap. 16 § TF. I sådant fall ska myndigheten ha en skyndsam handläggning. Myndigheten väljer då också form på hur du ska få del av den allmänna handlingen. Till sist ska nämnas att kommunen har rätt att ålägga dig en avgift för utskrift av kopior, om så skulle vara fallet.

Sammanfattning

För att sammanfatta det hela, har du rätt till att få ta del av listan med ansökningarna. Att vissa av de ansökande har önskat att få ha sina ansökningar konfidentiella, är inget skäl för kommunen att neka dig att få del av listorna.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (270)
2020-06-01 Kommunen lämnar inte ut allmänna handlingar
2020-05-26 Får hemsidor publicera fullständiga personnummer?
2020-05-21 Undrar om någon har körkort
2020-05-17 Domar - Belastningsregistret och offentlighetsprincipen

Alla besvarade frågor (80629)