Likviditetsproblem aktiebolag

2016-04-28 i Bolag
FRÅGA
Hej, jag har en liten fråga för en vän till mig som äger ett aktiekapital.Hans aktiebolag har stora problem med att betala sina fakturor och han har 3 anställda som han är mån om, vad har han för alternativ att driva företaget vidare? Han är ensam ägare och vill inte hamna i likvidation. Och ifall han inte kan driva företaget vidare i den nuvarande situationen, vad har ni för råd han kan göra och vilka alternativ finns där för honom? MvhJouliiana
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Det finns olika alternativ att driva bolaget vidare trots likviditetsproblem, dessvärre kan jag inte i det här svaret ta upp alla alternativ och alla de olika regleringarna för dessa då det går utöver tjänstens kostnadsfria omfång, däremot tar jag upp det mest essentiella att veta för er och där det kan vara nödvändigt att ni agerar omgående.

Till att börja med är det allra viktigaste att ni ser över bolagets egna kapital och tillgångar för ase om ni måste upprätta en kontrollbalansräkning.

Enligt 25 kap. 13§ Aktiebolagslag (2005:551) (ABL), se här: https://lagen.nu/2005:551, föreligger det en skyldighet för ett aktiebolag att upprätta en kontrollbalansräkning och låta en revisor granska denna vid vissa givna tillfällen. Fristen för tidpunkt och anledning till upprättandet av en kontrollbalansräkning följer nedan.

I RH 1989:43 slogs det fast att enmansbolag ca. en månad efter att likvidationsproblemen uppkommit ska upprätta en kontrollbalansräkning. Som riktmärke är att så snart styrelsen misstänker att bolaget har likvidationsproblem ska en kontrollbalansräkning upprättas, bedriver bolaget en mer omfattande rörelse borde det vara accepterat om det tar ca. två månader att upprätta en kontrollbalansräkning. Dock ska den upprättas "genast". Skyldigheten tillkommer styrelsen, inte revisorn.

Kontrollbalansräkning ska upprättas antingen när bolagets egna tillgångar understiger hälften av aktiekapitalet, detta ingår i styrelsens så kallade aktivitetsplikt, eller efter ett resultatlöst utmätningsförsök hos bolaget vilket jämställs med att det finns anledning att anta att bolagets tillgångar understiget hälften av aktiekapitalet. Kontrollbalansräkningen ska upprättas när det har blivit fastställt efter ett utmätningsförsök enligt 4 kap. i Utsökningsbalken (här) visat att bolaget inte har tillräckligt med tillgångar för att kunna betala sina utmätningsfordringar.

Om bolaget på någon punkt vad gäller förfarandet att upprätta en kontrollbalansräkning inte har förfarit enligt reglerna i aktiebolagslagen kan domstolen tvångslikvidera bolaget och då svarar bolagets styrelseledamöter solidariskt för bolagets skulder. Alltså, upprätta en kontrollbalansräkning som ska granskas av en revisor och efter det ha två stycken kontrollstämmor för att inte riskera tvångslikvidation och personligt betalningsansvar, detta gäller enligt 25 kap. 18§ ABL. Vidare kan även aktieägare bli personligt betalningsskyldiga om de varit medvetna om att bolaget varit skyldigt att gå i likvidation men trots det deltagit i ett beslut att som innebar att fortsätta bolagets verksamhet, 25 kap.19§ ABL.

Vidare vad gäller personalen så reglerar inte ABL detta utan det är på arbetsrättens område och där behöver jag långt mycket mer information för att kunna säga vad din vän får och inte får göra juridiskt. Däremot rent praktiskt finns det olika alternativ (viktigt att hålla i minnet är att alternativen ser olika ut beroende på hur de anställdas och bolagets situation ser ut idag).

Till att börja med kan din vän dra ner på antalet arbetstimmar och/ eller sänka lönen för sina anställda. Fortsättningsvis kan din vän kan ta lån, förutsatt att banken inte ser det likvida problemet som ett långsiktigt problem och ni kan presentera bra underlag för detta. Till sist kan din vän vidta försäljning av tillgångar i bolaget eller frigöra aktiekapital. Vad gäller frigörandet av aktiekapital måste minst 50 000kr vara uppbundet i bolaget enligt 1 kap. 5§ ABL.

Eftersom du tidigare nämnt att avskeda personal inte direkt är något alternativ har jag försökt att titta på lösningar som inte inkluderar det.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (687)
2021-01-16 Suppleants ansvar om ensam styrelseledamot avlider?
2020-12-30 Vad kostar det att starta ett AB?
2020-12-29 Kan en VD avskriva sig ansvar för bolaget?
2020-12-29 Bolags hantering av avlidna aktieägares aktier

Alla besvarade frågor (88108)