Likställighetsprincipen och vägföreningar

2021-02-23 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Vägföreningen/samfällighetsföreningen i vår by med ca 100 hushåll sköter underhållet av gatunät och allmän platsmark som tillhör kommunen. Kommunen drev fram detta arrangemang för ca 20 år sedan och bedyrade då att föreningen skulle få ersättning för kostnaderna (men det finns inget skriftligt om ersättningsnivåer). Hittills har bidrag utgått med 90% av verkliga kostnader för snöröjning, sopning, löpande vägunderhåll, rensning av dagvattenbrunnar etc. För gräsklippning har utgått ett litet separat bidrag med ett schablonbelopp per kvm platsmark.Nu vill kommunen i stället sätta en totalbudget för samtliga vägföreningar med samma roll gentemot kommunen, och det finns inget i förslaget som kopplar denna budget till verkliga kostnader eller sätter ett golv för hur låg budgeten kan bli. Man har sagt rent ut att alla kostnader utöver budgetbidraget ska vägföreningarna täcka genom höjda avgifter. Så om snöröjningen i vår by kostar 150 000 ett år men bidraget är 50 000 ska de boende stå för 100 000 själva. Bidraget till gräsklippning försvinner helt. Kan det strida mot likställighetsprincipen att boende på landsbygden delvis ska betala ur egen ficka för snöröjning, vägunderhåll och gräsklippning av kommunal mark när dessa saker täcks av skattemedel för boende i huvudorten? Vilka sakliga skäl skulle kommunen kunna anföra för denna negativa särbehandling av vissa medlemmar? Får kommunens önskan att skära i budgeten slå så ensidigt mot ett visst segment av invånarna?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad reglerar vad en kommun får och inte får göra?

Kommuner regleras till största del i kommunallagen (KL). Kommuner har en allmän kompetens som baseras på 2 kap. KL, vilket ger ett stort utrymme för självbestämmande för kommunerna. Kommuners obligatoriska uppgifter regleras i ett stort antal speciallagar, exempelvis lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, där 2 § stadgar att kommunen har ett primärt ansvar för att snöröjning sker på gator, parker och andra allmänna platser som är redovisade i detaljplan enligt plan- och bygglagen (PBL) och för vilka kommunen är huvudman.

Samfällighetsförening/vägförenings underhåll åt kommunen:

Privaträttsliga subjekt, som i ert fall en vägförening, får sköta kommunal verksamhet enligt 3 kap. 11 § KL. Gällande detta tillämpas 10 kap. 1 § KL.

Likställighetsprincipen:

Likställighetsprincipen stadgas i 2 kap. 3 § KL och säger att kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Likställighetsprincipen är en begränsningsprincip som ska tillämpas i de flesta beslut som kommunen fattar, och har en särskild betydelse när kommunfullmäktige fastställer avgifter för kommunala prestationer. Principen gäller enbart i förhållandet mellan kommunen och dess medlemmar. Den aktualiseras exempelvis om en kommun fattar beslut om bidrag till föreningar, vilket är aktuellt i ditt fall. Vid dessa fall uppkommer en fråga om beslutet innebär att medlemmar har behandlats rättvist eller snarare särbehandlingen på saklig grund. Det finns ingen heltäckande regel om vad som anses sakligt, utan man får objektivt se vad som utgör godtagbara skäl för en särbehandling vilket avgörs primärt från fall till fall och från verksamhetsområde till verksamhetsområde.

En särbehandling av kommunmedlemmar får således endast ske om det finns sakliga skäl. Om kommunen inte kan motivera en särbehandling, det vill säga ange sakliga skäl, så ska det kommunala beslutet upphävas.

Kan detta strida mot likställighetsprincipen?

I ditt fall har kommunen valt sätta en budget för samtliga vägföreningar med samma roll gentemot kommunen. Det i sig är något som inte strider mot likställighetsprincipen, eftersom detta alternativ i grunden behandlar kommunmedlemmarna lika. Om det gäller kommunala gator som är redovisade i detaljplan enligt PBL och för vilka kommunen är huvudman, så har kommunen det primära ansvaret att sköta underhållet av dessa. Enligt 6 § väglagen handhar Trafikverket väghållningen för statens räkning och har tillsyn över kommunernas väghållning. Vägföreningar brukar främst vara väghållare för enskilda vägar.

Om det inte gäller enskilda vägar, vilka det oftast saknas allmänintresse för (exempelvis en utfartsväg som endast betjänar en eller ett par fastigheter) så har kommunen det främsta ansvaret över dessa vägar. Att ni i vägföreningen ska behöva bekosta detta själva skulle således kunna vara något som strider mot likställighetsprincipen, då ni missgynnas. Om det är kommunen som är väghållare för gatunätet så bör inte ni som vägförening försummas för att sköta detta istället för dem.

Om ett kommunalt beslut strider mot likställighetsprincipen:

Om ett beslut som en kommun fattat strider mot likställighetsprincipen blir det inte per automatik ogiltigt. Beslutet måste i sådana fall överklagas till förvaltningsdomstolen, som sedan får avgöra detta.

Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta mig via ebba.thor@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96583)