Legalitets- och objektivitetsprincipen

FRÅGA
Vilka lagar påverkas utav legalitets- och objektivitetsprincipen?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Legalitetsprincipen är ett juridisk rättsgrundsats som använder inom flera juridiska discipliner. De rättsområden som denna princip har en tydlig inverkan på är straffrätten och skatterätten. Principen finns även grundlagsfäst genom 1 kap. 1 § 3 st. regeringsformen: "Den offentliga makten utövas under lagarna".

Inom straffrätten uttrycks den genom nulla poene sine lege (inget straff utan lag) och nullum crimen sine lege (inget brott utan lag). Den kan även uttryckas som två förbud:

1. Förbud mot analog strafftillämpning (dvs. det måste uttryckligen stå i lagen att någon är ett brott för att man ska kunna dömas för det).

2. Förbud mot retroaktiv strafftillämpning (dvs. om det införs ett nytt brott som inte funnits tidigare kan man inte bli dömd för det om man "begått brottet" innan det ens var ett brott).

Inom skatterätten uttrycks principen genom nullum tributum sine lege (ingen skatt utan lag). Dvs. om det inte uttryckligen står i lagstiftningen att staten har rätt att ta ut skatt för något så kan de inte göra detta.

Gällande objektivitetsprincipen så gäller den för domstolar och offentlig förvaltning och är inskriven i grundlagen (1 kap. 9 § regeringsformen). Principen innebär ett krav för domstolar och myndigheter ska beakta allas likhet inför lagen och vara sakliga och opartiska. I praktiken innebär det att domstolar och myndigheter inte får fatta beslut utan att först utreda ärendet och att detta ansvar sträcker sig längre än vad man kan förvänta sig.

Inom processrätten innebär objektivitetsprincipen att enbrottsutredning ska bedrivas på ett förutsättningslöst och objektivt sätt och att polis och åklagare är skyldiga att utreda och föra fram även omständigheter som är till den misstänktes fördel, se 23 kap. 4 § rättegångsbalken.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (868)
2021-05-11 Nya fel vid ombesiktning
2021-05-11 Vart i lagen hittar man att det är strandlinjen vid tillfället för bilandet som avgränsar fastigheten?
2021-05-08 Hur långt sträcker sig allemansrätten för ridning?
2021-05-08 Är studentfirande på båt tillåtet enligt pandemilagen?

Alla besvarade frågor (92166)