Lärares skyldigheter och ansvar i känsliga elevärenden

Hej har en lärare laglig rätt att skydda en källa även om den som ska va drabbad säger att en sak inte är sann om att tex en elev kränkt en annan elev och en annan elev anmält det .

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag tolkar din fråga har elev 1 påstått att elev 2 kränkt elev 3 – något som elev 3 själv förnekar. Du undrar nu om läraren har rätt att skydda elev 1 som källa till detta. Frågan aktualiserar i första hand bestämmelser i skollagen och socialtjänstlagen. I min fortsatta framställning kommer jag utgå från att eleverna i fråga är under 18 år gamla.

Lärare har tystnadsplikt om känsliga elevärenden

Lärare och annan personal inom skolverksamhet har tystnadsplikt rörande enskildas personliga förhållanden – de får alltså inte för utomstående avslöja sådan känslig information de kommit åt genom tjänsten (skollagen 29 kap. 14 §). Tillrättavisning av en elev eller samtal om en påstådd kränkning torde utgöra sådana ärenden som avses och omfattas av tystnadsplikten. I första hand bör alltså informationen hållas mellan behöriga lärare och andra skolanställda, och inte spridas vidare. I detta avseende kan nästan sägas att en lärare är skyldig att skydda sin källa, eftersom informationen inte bör spridas bortom de närmast inblandade.

Lärare är anmälningsskyldiga vid oro för att barn far illa

Lärare tillhör en grupp av yrkesverksamma personer som är skyldiga att anmäla (till socialnämnden) om de får kännedom eller misstänker att ett barn i deras verksamhet far illa (socialtjänstlagen 14 kap. 1 §). Alltså räcker blotta oron, det krävs inte att det faktiskt är sant och bevisat. Vad som innefattas i begreppet "far illa" varierar med barnets ålder och de faktiska omständigheterna i fallet och det är långt ifrån säkert att en "kränkning" uppfyller detta krav. Det ska i så fall röra sig om ett grovt fall.

Skulle kränkningen ändå vara av det allvaret att den måste anmälas till socialnämnden gäller att läraren är skyldig att lämna alla uppgifter som kan vara av betydelse för en utredning om över det utsatta barnets behov av stöd och hjälp. Om detta även innefattar namnet på den källa – alltså elev 3 – som berättat om kränkningen är osäkert. Det blir nog ytterst en bedömning i det enskilda fallet.

Min bedömning

Såvida den påstådda kränkningen inte är mycket allvarlig – på det nivå att den är rent brottslig, tror jag att inte att läraren har någon skyldighet att lämna ut namnet på uppgiftslämnaren, elev 3. Utgångspunkten i sammanhanget torde alltså vara att läraren mycket väl får – och till och med borde – skydda sin källa. Endast i mycket allvarliga fall, där elev 3:s identitet är avgörande för att få till en god utredning i situationen borde denna information kunna krävas.

Jag hoppas du fick svar på din fråga,

Mvh,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo