Lärares lämplighet

FRÅGA
Jag fick just reda på att min 13-åriga dotters lärare och mentor är dömd för grovt rattfylleri. Är läraren lämplig att fortsätta arbeta som lärare? Finns det något lagstöd att hävda olämpligheten att jobba med barn?
SVAR

Hej Mats!

Den rättsliga aspekten av dina frågor finns reglerad i Skollag (2010:800). I 2 kap 13 § - 2 kap 23 § finns regler om lärare. För det första kan nämnas att i 13 § anges att huvudregeln är att en lärare måste vara legitimerad för att få bedriva undervisning, jag presumerar hädanefter att detta fallet i din beskrivna situation.

I 23 § regleras situationen när aktuell lärarnämnd ska meddela lärare en varning respektive återkalla legitimationen. I de båda situationerna finns brott med som grund för varningen alternativt återkallelsen. Dessa skiljer sig åt på ett sätt som gör det lämpligt att diskutera båda var och en för sig.

Vad beträffar varningen sägs att den legitimerade läraren ska ha "i eller i samband med tjänsten gjort sig skyldig till brott som gör att hans eller hennes lämplighet att verka som lärare eller förskolelärare kan sättas i fråga". Vad vi bör ta fasta på här är att det ska röra sig om "i eller i samband med tjänsten" vilket enligt förarbetena innebär att brott som inte har en tydlig koppling till tjänsten inte kan konstituera en varning. Som exempel på brott som har en koppling till tjänsten anges att t.ex. läraren har sålt alkohol till eleverna.

Vad beträffar återkallandet av legitimationen sägs att läraren ska ha "i eller utanför yrkesutövningen gjort sig skyldig till allvarligt brott som gör att hans eller hennes lämplighet att verka som lärare eller förskolelärare kan sättas i fråga". Angående detta kan vi notera att det inte krävs ett samband med tjänsten men det måste å andra sidan röra sig om ett "allvarligt brott". Detta exemplifieras i förarbetena som t.ex. grova våldsbrott, sexualbrott eller narkotikabrott.

Vad vi kan säga angående det fallet du beskriver blir då följande: Att vara dömd för grovt rattfylleri innebär nog inte i sig att lämpligheten bör ifrågasättas, men detta beror såklart på omständigheterna i det enskilda fallet. Av din beskrivning får jag inte veta speciellt mycket om i vilket sammanhang själva brottet skedde men om det inte var i samband med tjänsten bör brottet inte föranleda att läraren anses vara olämplig.

Reglerna motiveras i förarbetena av att en rimlig avvägning bör göras mellan å ena sidan intresset att en lärare som begår brott inte bör få undervisa inom skolväsendets och å andra sidan intresset av att de som har sonat för sina brott bör få möjlighet att komma tillbaka in i samhället. I det här fallet har ju antagligen läraren i fråga avtjänat sitt straff och bör således inte "straffas" igen genom att dennes lämplighet ifrågasätts. Vidare skrivs i förarbetena att det finns ju inget som tyder på att en lärares kompetens per automatik påverkas negativt enbart av det faktum att denne har begått ett brott.

Hoppas du är nöjd med mitt svar!

Mattias Vilhelmsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (275)
2020-07-02 Jobba som gymnasielärare efter ha begått ringa narkotikabrott
2020-06-29 Uppehållstillstånd vid högre utbildning.
2020-05-30 Ogiltig frånvaro trots överenskommelse med lärare och rektor
2020-05-30 När får en lärare säga åt en elev att lämna klassrummet?

Alla besvarade frågor (81924)