Länkning på internet

2018-11-13 i Immaterialrätt
FRÅGA
Är det olagligt att göra en hemsida där man länkar till salonger, och skriver deras priser. Men är mycket tydlig om att man själv inte ägare något av informationen men marknadsför åt dem.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga, undrar du om du får länka till upphovsrättsligt skyddat material som utgör innehållet i andra företags hemsidor samt att marknadsföra dem.

I det här fallet är det framförallt upphovsrättslagen (URL), se här, varumärkeslagen (VML), se här, samt marknadsföringslagen (MFL), se här, som kan vara tillämpliga.

1. Är det lagligt att länka?

Den första frågan som ska besvaras är hur upphovsrätten fungerar i den digitala miljön och mer specifikt frågan om det är lagligt att länka.

Enligt upphovsrättslagen får man inte kopiera ett upphovsrättsskyddat verk eller tillgängliggöra det för allmänheten (URL 2§). När vi talar om länkning är det framförallt upphovsmannens rätt att bli namngiven i samband med sitt verk som blir aktuell. Rätten att bli namngiven kan enligt 3 § URL utövas bl.a. när verket görs tillgängligt för allmänheten. I det här fallet har salongerna exklusiv rätt att överföra informationen på deras hemsidor till allmänheten. Av din fråga dock framgår att du tydligt ska ange salongerna som upphovsmän vilket betyder att det inte föreligger något intrång i deras ensamrätt.

EU-domstolen behandlat frågan huruvida det är lagligt att länka till upphovsrättsskyddat material. I det så kallade "Svensson-målet" (C‑466/12) prövade EU-domstolen om klickbara länkar utgjorde ett upphovsrättsintrång. Enligt EU-domstolens avgörande är material, som publicerats fritt på internet, fritt tillgängligt för samtliga internetanvändare. Därmed anses den klickbara länken inte överföra verket till en ny publik i förhållande till ursprungsöverföringen. I och med att man inte gör innehållet tillgängligt för allmänheten så aktualiseras inte heller kravet att namnge upphovsmannen.

Det är alltså fritt fram att länka till material som finns fritt tillgängligt på internet. Däremot är det inte tillåtet att länka till material som lagts ut utan tillstånd därför att det ger en publik tillgång till verket som rättighetshavarna inte beaktat eftersom det lagts ut utan tillstånd. En sådan länkare ger alltså en "ny publik" tillgång till verket och det spelar ingen roll att den som utan tillstånd lagt ut verket som länken leder till redan tidigare gjort det tillgängligt för alla internetanvändare. Det är ändå en "ny publik". Därför skulle jag råda dig att bara inkludera företag som du har fått skriftligt tillstånd av.

2. Kan länkningen göra intrång i något varumärke?

Loggor kan skyddas som varumärke. Då får det bara användas av andra om rättsinnehavaren tillåter det. Enligt varumärkeslagen får man inte använda ett skyddat varumärke som särskiljningstecken för varor eller tjänster i näringsverksamhet utan tillstånd från rättighetsinnehavaren (VmL 1 kap 5 och 10 §§).

Min bedömning är att om du bara lägger upp själva företagsnamnen på din hemsida så lär det inte anses vara ett intrång eftersom du inte använder de olika märkena som särskiljningstecken för någon vara eller tjänst som du tillhandahåller. Det jag skulle vara försiktig med är att använda varumärkena på ett sådant sätt att det skulle kunna ge intryck av att du har ett affärsmässigt samband med varumärkesinnehavarna eller att du använder varumärkena på ett sådant sätt att du drar otillbörlig fördel av märkena eller skadar dem. Det kan till exempel vara aktuellt om du skulle marknadsföra din hemsida med hjälp av kända varumärken (se VmL 1 kap 10§ 1st p.3, jfr även marknadsföringslagen 18§ 1 st p.7). Jag skulle råda dig att alltid fråga om tillstånd från varumärkesinnehavarna för att undvika tvister.

3. Internetmarknadsföring genom användning av länkar.

MFL omfattar endast länkar av utpräglat kommersiell natur, dvs. länkar som har placerats i kommersiellt syfte och som har rent kommersiella förhållanden till föremål. Länkar med icke-kommersiella syften, såsom opinionsbildning eller nyhetsförmedling, faller utanför lagens tillämpningsområde.

Kommersiella länkar till lagligt material på Internet är som grundregel förenliga med MFL, så långe det kommersiella syftet tydligt framgår, utformningen av länken inte vilseleder om materialets kommersiella ursprung samt användaren erhåller information om att länkningen sker (se 5, 6, 8, 10 §§ MFL). Länkar på Internet kan vara olagliga framförallt på grund av brott mot upphovsrättslagen. Utgör en länk intrång i någon annans upphovsrätt kan det således hävdas att användningen av länken samtidigt står i strid mot MFL:s lagstridighetsprincip.

Sammanfattningsvis kan sägas att det är förenligt med upphovsrättslagen, varumärkeslagen och marknadsföringslagen att länka till andra företags hemsidor om:

1. Du anger tydligt företagens namn och verksamhet i din hemsida.

2. Om du får tillstånd att länka deras hemsidor och använda deras loggor.

3. Om du länkar på det sätt att kommersiella syftet med länkningen tydligt framgår – dvs. att marknadsföra salongernas verksamhet.

4. Utformningen av länken bör inte vilseleda användaren om informationens ursprung.

5. Användaren erhåller information om att länkningen sker.

Jag hoppas att svaret var till hjälp!

Behöver ni vidare hjälp med länkning till upphovsrättsligt skyddat material eller varumärken är ni välkomna att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Galina Krasteva
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (890)
2020-09-19 Använda bild på tröjor som ska säljas?
2020-09-18 Vad innebär det att en figur är upphovsrättsligt skyddad?
2020-09-16 Upphovsrätt vid bearbetning av annans verk
2020-09-16 Kan man i Sverige registrera ett varumärke som redan är registrerat i annat land?

Alla besvarade frågor (84282)