Läkarintyg vid första sjukdagen

2016-11-18 i Sjuk
FRÅGA
Vilka särskilda skäl har en arbetsgivare att begära förstadagsintyg? I all text jag läser står det att arbetsgivaren har rätt till att begära förstadagsintyg om särskilda skäl för detta finns. Det hela låter godtyckligt enligt mig. Vad specifikt är särskilda skäl? Jag har under höstterminen varit sjuk vid två tillfällen, 3 1/2 dag i slutet av augusti samt 4 dagar i oktober. Under vårterminen tidigare i år har jag ingen sjukfrånvaro. Utöver detta har jag haft två läkarbesök de senaste tre terminerna för en kronisk sjukdom jag har. Min arbetsgivare begär nu förstadagsintyg av mig med motiveringen att jag varit borta mycket. Jag är stressad på jobbet av hård belastning, vilket jag kommunicerat, men också varit tydlig med att jag vill försöka orka arbeta och försöker arbeta med mina sömnsvårigheter med hjälp av sömntabletter och samtalshjälp. Min arbetsgivare tyckte att detta lät ok och har inte försökt prata med mig sen dess eller frågat hur jag mår. Jag kommunicerade detta i början av september. Begäran om förstadagsintyg kom väldigt abrupt och utan förvarning.Jag känner mig kränkt. Jag har kontaktat mitt fackförbund och vi ska sitta ner tillsammans. Men även facket menar att de får begära förstadagsintyg om de anser sig ha skäl till det. Är det verkligen så godtyckligt? Vårt avtal är KFO för privatskolor. MvhEn lärare
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline!

En arbetstagare har enligt lagen (1991:1047) om sjuklön, här (SjLL) rätt till sjuklön vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan. I 8 § andra stycket SjLL finns en bestämmelse om läkarintyg. Enligt denna bestämmelse är arbetsgivaren skyldig att utge sjuklön för tiden från och med den sjunde dagen efter dagen för sjukanmälan endastr om arbetstagaren styrker nedsättningen av arbetsförmågan under denna tid genom intyg av läkare eller tandläkare. Det är abrtsgivaren som bedömer arbetstagarens rätt till sjuklön. Läkarintyget utgör i förekommande fall därvid en del av det underlag som ligger till grund för denna bedömning.

I 10 § SjLL finns bestämmelser om föreläggande att lämna läkarintyg. Om det finns särskilda skäl som talar för det, ska Försäkringskassan antingen ålägga arbetstagaren att i en pågående sjukperiod styrka nedsättningen av arbetsförmågan med intyg från läkare eller tandläkare från en tidigare dag än sjunde dagen efter sjukanmälningsdagen eller ålägga arbetstagaren att styrka nedsättning av arbetsförmågan med intyg från och med den första dagen i varje kommande sjukperiod. Åläggandet kan ske på initiativ av Försäkringskassan eller efter en framställning från arbetsgivaren. Ett beslut om läkarintygsföreläggande får inte avse längre tid än ett år. Har Försäkringskassan beslutat om åläggande enligt 10 § SjLL är arbetsgivaren enligt 8 § tredje stycket SjLL inte skyldig att utge sjuklön, om arbetstagaren inte iakttar vad som ålagts honom eller henne.

Särskilda skäl är en skrivning som inte utan vidare förklarar vad ordet innebär. Om man däremot läser i lagens förarbete (den utredning som föregått lagstiftningen) får man en lite klarare bild av vad som kan innefattas av ”särskilda skäl”. Särskilda skäl i lagens mening är utformade på sådant sätt att de i det stora hela ska stämma överens med de särskilda skäl som Försäkringskassan har att begära in förstadagsintyg. Exempel på sådana särskilda skäl är: om det finns speciella rehabiliteringssynpunkter att beakta eller när kontrollsynpunkter talar för att tidigarelägga kravet på intyg.

Intyget behöver dock inte innehålla närmare uppgift om vilken sjukdom arbetstagaren lider av, eftersom uppgifter om enskilda personers sjukdomstillstånd anses generellt så känsliga att de omgärdas av sekretesskydd. Arbetsgivaren har inte heller allmänt sett något större behov av att känna till själva sjukdomsdiagnosen, utan det väsentliga är i stället den intygsskrivande läkarens bedömning av arbetstagarens arbetsförmåga.

Förutom lagen, som är dispositiv (möjlig att åsidosätta), finns denna fråga också reglerad i många kollektivavtal. Med stöd av bestämmelser kollektivavtal har alltså flera arbetsgivare idag möjlighet att begära in sådant intyg. Om du har kollektivavtal och samma skrivelse finns i det så gäller kanske inte vad ovan beskrivits om begreppet ”särskilda skäl” i lagens mening. Som skäl ör att med stöd av bestämmelser i kollektivavtal begära ett läkarintyg som avser förhållanden föra den sjunde dagen efter sjukanmälningsdagen åberopas bl.a. upprepad sjukfrånvaro, misstanke om att den anställde har missbruksproblem, misstanke om att andra orsaker än sjukdom ligger bakom frånvaron eller misstanke om att frånvaron är ett uttryck för någon form av missnöjesyttring. Det lättaste för dig är då att du istället vänder dig till ditt fackförbund, så kan de besvara vad som gäller vid läkarintyg vid första karensdag enligt ert kollektivavtal.

Här kan du läsa lite mer om läkarintyg på Försäkringskassans hemsida, och här hittar du informations från Lärarförbundets hemsida. Om du är medlem i facket förelår jag att du kontaktar dem om du har några ytterligare frågor då de säkerligen kan mer om just lärares kollektivavtal.

Hoppas detta hjälpte dig!


Sofia Nygren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (207)
2021-01-30 Rätt till både sjukpenning och lön?
2020-12-31 När kan arbetsgivare begära in sjukintyg?
2020-12-10 Kan arbetsgivaren kräva läkarintyg från första sjukdagen?
2020-12-04 Har arbetsgivaren ett sjuklöneansvar vid kortare anställningar?

Alla besvarade frågor (89568)