Lagtolkning

2015-05-18 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
I lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, första paragrafen, första stycket står: "Den som driver kollektiv persontrafik, för vilken regeringen eller förvaltningsmyndighet fastställer taxa, får under de förutsättningar som anges i denna lag taga ut tilläggsavgift av resande som ej kan förete giltig biljett." Vad är egentligen den juridiska definitionen av ordet "kan"? Att "kunna" och att "vilja/skola" är enligt min mening två vitt skilda begrepp...
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!

Gällande hur den juridiska definitionen ser ut avseende ordet ”kan” är detta svårt att svara på eftersom det inte finns någon sådan generell definition tillämplig. Tolkning av lagrum sker ofta med hjälp av olika juridiska lagtolkningsmetoder, förarbeten till lagen eller med hjälp av rättsfall från högsta domstolen. Det är lagrummet i sin helhet som måste undersökas för att finna svar på hur lagen ska tolkas.

Om vi till exempel skulle låta tolka det lagrum vilket du hänvisat till, här. Skulle detta kunna ske med hjälp av en så kallad ”objektiv lagtolkning”. Med detta menas att lagens ordalydelse och uppbyggnad undersöks för att förstå hur lagen ska tillämpas i praktiken. Det finns även en lagtolkningsmetod vilken kallas subjektiv. Syftet med denna lagtolkningsmetod är då istället att utreda hur lagstiftaren tänkt sig att lagen skulle tillämpas.

Med dessa tolkningsmetoder i åtanke menar jag att lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, här bör tolkas på så vis att avgiften avser en person vilken inte uppvisar giltig biljett. Det finns dock undantag från denna grundregel som gör att tilläggsavgift ändå inte bör utgå trots frånvaro av ett sådant uppvisande.


Hoppas att Du känner att din fråga är besvarad!
Tack än en gång för att Du vänder dig till oss på Lawline.


Alfred Brandt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (543)
2020-07-06 Vad kan man göra om man har fått avslag på ansökan om försörjningsstöd?
2020-07-03 Vad räknas som inkomst vid ekonomiskt bistånd?
2020-06-30 Försörjningsstöd?
2020-06-29 Orosanmälan

Alla besvarade frågor (81859)