Laglott och det förstärkta laglottsskyddet

Har en far som är omgift sen 60talet dom har en fastighet som dom nu har gett bort till mina två bröder som dom har med varandra för att göra mig arvlös nu undrar jag om det är lagligt

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan som du ställer finns reglerad i Ärvdabalken (ÄB).

Vem ärver?
Vid arv är alltid utgångspunkten att om arvlåtaren (i ditt fall din far) har bröstarvingar så ska arvet delas lika mellan dessa (2 kap. 1 § ÄB). Om arvlåtaren var gift, skall kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken och makarnas gemensamma bröstarvingar har istället rätt till efterarv när den efterlevande maken avlider (3 kap. 1-2 §§ ÄB). Utifrån informationen som du lämnar har jag förstått det hela som att du är särkullbarn medan dina två bröder är gemensamma barn till din far och hans nya maka. Detta påverkar inte din rätt till arv då du som särkullbarn har rätt att få ut ditt arv direkt vid det fall att din far skulle avlida före hans maka (3 kap. 1 § ÄB).

Laglottsskyddet och det förstärkta laglottsskyddet
Utgångspunkten är alltså likadelning mellan bröstarvingar. Däremot finns det alltid en rätt för arvlåtaren att förfoga över egendomen genom testamente och då kan denna likadelning sättas ur spel. För att en bröstarvinge i en sådan situation inte ska förlora hela sin rätt till arv finns det s.k. laglottsskyddet. Laglotten utgör hälften av arvslotten, dvs. hälften av vad bröstarvingen skulle ha ärvt vid en likadelningen mellan syskonen (7 kap. 1 § ÄB). En bröstarvinge har alltså alltid rätt att få ut sin laglott och kan påkalla jämkning av ett testamente som utgör hinder mot denna rätt (7 kap. 3 § ÄB).

Om det är så att arvlåtaren har gett bort en gåva för att ordna med sitt arv och detta medför att gåvan är att likställa med ett testamente, aktualiseras som huvudregel en återbäringsskyldighet för gåvomottagaren. Det är det här som kallas för det förstärkta laglottsskyddet (7 kap. 4 § ÄB). För att regeln ska bli tillämplig krävs att givarens avsikt med gåvan varit att fördela sin kvarlåtenskap. Således omfattas inte alla gåvor under givarens livstid, även om inte lagtexten stadgar någon speciell tidsfrist. Regeln omfattar två olika typer av gåvor: dels gåvor som ges när givaren ligger för döden eller när denne trodde att döden vara nära och dels gåvor där givaren fram till sin död behållit den sakliga nyttan av egendomen. Ett exempel på det sistnämnda kan vara om givaren förbehållit sig fri nyttjanderätt under sin livstid (i ditt fall att din far och hans maka fortfarande nyttjar fastigheten). Utmärkande för bägge gåvorna är att de inte innebär någon egentlig ekonomisk uppoffring för givaren under dennes livstid. Skulle det stärkta laglottsskyddet bli tillämpligt blir gåvomottagaren återbäringsskyldig till ett belopp motsvarande bröstarvingarnas laglott. Laglotten beräknas såsom att gåvan aldrig givits.

Det enda som kan göra att det inte skulle föreligga en återbäringskyldighet är att det föreligger särskilda skäl emot. Enligt praxis har detta funnits när b.la. gåvomottagaren under många år arbetat för givaren till låg lön vilket orsakat sjuklighet och nedsatt arbetsförmåga. Då sa man att det fanns särskilda skäl emot och gåvomottagaren blev inte återbäringsskyldig. (7 kap. 4 § ÄB).

Förskott på arv
En gåva som en arvlåtare ger till en bröstarvinge under sin livstid presumeras utgöra förskott på dennes arv (6 kap. 1§ 1st ÄB). Detta under förutsättningen att inget annat föreskrivits eller att det annars utifrån omständigheterna får antas att gåvan inte var menad som ett förskott på arv. Denna reglering bottnar i en grundtanke om att föräldrar som ger en gåva till ett av sina barn förmodligen vill att alla barn ska ha lika mycket. Arvslotten för barnet som mottog gåvan ska därmed minskas med det givna förskottet.

Observera att det vid förskott på arv inte finns en återbäringsskyldighet som det finns när det förstärkta laglottsskyddet blir tillämpligt.

Din situation
I din situation beskriver du att din far, tillsammans med hans maka, äger en fastighet som nu givits bort till dina två bröder med syftet att göra dig arvslös. Ovan har jag beskrivit olika möjligheter för bröstarvingar att skydda sin rätt till arv. Det är svårt för mig att göra en helt klar bedömning av din situation då mer information hade behövts. Både det förstärkta laglottsskyddet och regleringarna om förskott på arv kan aktualiserad i ditt fall om villkoren för dessa är uppfyllda.

Jag hoppas dock att detta hjälpte dig och att du själv kan tillämpa bestämmelserna närmre på din specifika situation utifrån ovan förklaring. Tveka inte över att höra av dig till Lawline igen vid fler funderingar!

Vänliga hälsningar,

Melina TrydegårdRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”