Laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär?

2015-11-28 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hur skall man överklaga ett beslut om anläggande av tillfälligt boende för ensamkommande barn som är tänkt att läggas 20 m från vår tomtgräns, boendet skall innehålla 20 platser under en tid av 5 år.Marken där byggnaden är tänkt att ligga är av kommunen ansedd som park och plantering och icke lämplig för byggnation. Nu vill kommunen ändå lägga boendet där.Migrationsverkets personal har meddelat att olika land kommer att vara representerade.Vi som bor närmast den tänkta barackbyggnaden har betalat extra för våra hus och anledningen till detta är läget och parken utanför tomten.Mäklarna spår att husen i närheten kommer att minska avsevärt när asylboendet blivit uppfört.I anslutning av parkområdet finns permanenta boenden för personer med stora psykiska problem s.k. LSSboende de kommer att må ännu sämre efter detta bygge.Kommunen har inte ont om stora öppna områden C:a 10 hektar mark ligger i ett område där det finns sporthallar, bad, camping och bussförbindelser med centrumkärnan av Norrköping.Vore tacksam för förslag hur man skall kunna klaga på beslutet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns två sätt att överklaga beslut fattade av en kommun. Det kan göras genom förvaltningsbesvär eller genom en laglighetsprövning.

Förvaltningsbesvär prövar lämpligheten i beslutet och regleras i FL 22-25 §§. Laglighetsprövning prövar lagligheten i beslutsfattandet, alltså om beslutet gått rätt till, och regleras i KL 10 kap.

En laglighetsprövning kan göras på alla beslut av kommun och landsting men kan endast överklagas av någon som är kommuninvånare, äger mark i kommunen eller betalar kommunalskatt i kommunen. Vid författandet av ett överklagande avseende laglighetsprövning är det alltså själva lagligheten som fokus bör ligga på.Därför är det viktigt att i sitt överklagande belysa på vilket sätt beslutet kommit till på felaktigt sätt. En ansökan om laglighetsprövning skickas direkt till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att beslutet meddelats. För det fall att förvaltningsrätten i laglighetsprövningen finner att beslutet inte skett på laglig väg kommer beslutet undanröjas.

För att kunna föra en talan om förvaltningsbesvär krävs dels att beslutet går dig emot och dels att beslutet kan överklagas. Ofta anges det i beslutet om det kan överklagas genom formuleringen "beslutet överklagas till förvaltningsrätt" eller liknande. Typiska beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär är exempelvis beslut om bygglov. I sitt förvaltningsbesvär är det väldigt viktigt med en god argumentation då det är frågan om beslutets lämplighet som ska prövas. Det kan därför vara en god idé att ta hjälp av en jurist vid upprättande av detta överklagande. Ett förvaltningsbesvär ska skickas till den beslutsfattande myndigheten men ställas till förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslutet har meddelats.

I ditt konkreta fall är det svårt att bedöma vilka av dessa överklaganden du kan och bör göra. Min rekommendation blir därför att du överklagar genom både laglighetsprövning och genom förvaltningsbesvär och låter förvaltningsrätten pröva frågan. Att överklaga beslut genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär är kostnadsfritt.

Jag hoppas det var svar på din fråga.

Vänligen,

Robert Lindström
Fick du svar på din fråga?