Lagligheten av Socialnämndens beslut om LVU

Är en dom om LVU i laga ordning när socialnämndens beslut strider mot par. 23, och 25 FL?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 11 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) ska socialnämnden vid myndighetsutövning tillämpa 23 och 25 §§ förvaltningslag (2017:900). 23 § FL handlar om utredningsansvaret, dvs. att en myndighet ska se till att ett ärende blir utrett i den omfattning som krävs. Detta bygger delvis på att en enskild part medverkar genom att ge information, och att myndigheten genom frågor och påpekanden verkar för att parten förtydligar eller kompletterar framställningen. Det finns dock begränsningar hur långt utredningsansvaret kan sträcka sig, då myndigheter inte kan lägga oändligt med tid och resurser för varje enskilt fall. Enligt 6 § FL ska ett ärende handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Alltså görs det en avvägning mellan hur långt en handläggare på socialtjänsten kan gå för att inhämta information, men detta ska inte gå ut över rättssäkerheten för den enskilde som utsätts för myndighetsutövning enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Vidare, berör 25 § FL kommunikationsskyldigheten, som innebär att den som kan fatta ett beslut i ett ärende ska, om det inte är uppenbart obehövligt, underrätta den som är part om allt material av betydelse för beslutet och ge parten tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet. Myndigheten får dock avstå från sådan kommunikation, om det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt svårare att genomföra beslutet, eller ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver att beslutet meddelas omedelbart. Detta skulle kunna vara fallet i LVU-beslutet. Då jag inte har mer information om målet, är det svårt för mig att avgöra om det faktiskt strider mot 23 och 25 §§ FL. Strider det mot dessa paragrafer så brister rättssäkerheten, därför kan man inte anse att det är i laga ordning. Bedömer du att beslutet strider mot utrednings- och kommunikationskravet kan du överklaga domen eller beslutet till allmän förvaltningsrätt (40 §), förutsatt att det uppfyller kraven i 38 § FL.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Makda TesfamariamRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000