Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?

Hej, jag har blivit stämd i och med en konkurs, detta då jag inte går med på en återvinning av ett lån till mitt aktiebolag, ca 3 månader innan konkursen lånade jag ut pengar till mitt aktiebolag, som jag efter ca en 2 veckor betalade tillbaka till mig själv,

En av mina tankar är att hävda att denna summa som jag krävs på motsvarar, ca hälften av de belopp som jag i borgensåtagande betalat in för konkursboets räkning, ca 500 000.

Så därför komma ifrån detta.

Enligt förvaltaren får jag kräva konkursboet på,de 500 000 men jag kommer antagligen aldrig får tillbaka.

Kan detta vara en vettig idé?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad innebär återvinning?

När ett bolag går i konkurs omhändertas tillgångarna av ett konkursbo, som är en juridisk person och företräds av en konkursförvaltare. Vid en konkurs kan regler om återvinning aktualiseras. Reglerna om återvinning möjliggör att konkursboet kan få tillbaka pengar som har lämnat företaget kort tid innan konkursen. Återvinning till konkursbo får endast ske på begäran av konkursboet (4 kap. 1 § första stycket KonkL och 4 kap. 14 § första stycket KonkL).

Jag kommer nedan att redogöra för två tillvägagångssätt för konkursboet att begära återvinning och under vilka förutsättningar som återvinning av beloppet kan ske.

I. Återvinning

En betalning av en skuld kan återvinnas till konkursboet. Det förutsätter att betalningen skedde senare än tre månader före fristdagen. Med "fristdag" avses den dagen då ansökan om aktiebolagets försättande i konkurs kom in till tingsrätten (4 kap. 2 § första stycket KonkL). Eftersom aktiebolaget betalade dig pengarna inom tre månader före konkursen kan pengarna återvinnas. Det krävs också att betalningen har gjort i förtid med annat än sedvanliga betalningsmedel eller avsevärt har försämrat aktiebolagets ekonomiska ställning. Det finns inget tyder på att osedvanliga betalningsmedel har använts (4 kap. 10 § första stycket KonkL).

Huruvida en betalning har skett med ett belopp som "avsevärt försämrat aktiebolagets ekonomiska ställning" ska avgöras med utgångspunkt i förhållandena vid betalningstillfället. Betalningsbeloppet ska jämförs med värdet på aktiebolagets samlade tillgångar. Som riktmärke är ett belopp som överstiger tio procent av tillgångarna ett belopp som också avsevärt försämrat den betalningsskyldiges ekonomiska ställning. Konkursbouppteckningen ska användas vid beräkningen av värdet på aktiebolagets tillgångar vid betalningstillfället. Till exempel har en betalning på 60 939 kr inte kunnat återvinnas när tillgångarna var brutto 855 237 kr (NJA 2008 s. 1208). Däremot har en betalning på 1 097 255 kr ansetts ha avsevärt försämrat den betalningsskyldiges ekonomiska ställning när tillgångarna i konkursbouppteckningen var 1 365 677 kr (NJA 1999 s. 812). Om återbetalningen från aktiebolaget till dig motsvarade tio procent av aktiebolagets tillgångar kommer beloppet att kunna återvinnas.

II. Återvinning

Om konkursboet inte lyckas återvinna beloppet genom det första tillvägagångssättet kan det återvinnas genom att följande förutsättningar är uppfyllda.

Otillbörligt gynnande

Betalningen ska gå åter om den innebar att en viss fordringsägare har gynnats framför övriga fordringsägare. Det brukar uttryckas att en viss fordringsägare har gynnats på ett "otillbörligt sätt" (4 kap. 5 § första stycket KonkL). Eftersom du hade lånat ut pengar till aktiebolaget är du att anse som en fordringsägare. Genom att aktiebolaget betalade tillbaka pengar till dig har också aktiebolaget undandragit egendom från övriga borgenärer. Du som fordringsägare har gynnats av betalningen framför de andra borgenärerna.

Insolvent

För att återvinning ska kunna ske krävs också att aktiebolaget var insolvent vid betalningen eller i samband med betalningen blev insolvent. Att betalningen i kombination med andra omständigheter gjorde att aktiebolaget blev insolvent är tillräckligt för att kravet ska vara uppfyllt (4 kap. 5 § första stycket KonkL). Att vara "insolvent" innebär att den betalningsskyldige (aktiebolaget) inte längre kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte endast är tillfällig (1 kap. 2 § andra stycket KonkL). Om återbetalningen som aktiebolaget gjorde föranledde att bolaget blev insolvent är kravet uppfyllt, likaså om transaktionen utgjorde ett led i att aktiebolaget blev insolvent.

Ond tro

Dessutom krävs det att du som fordringsägare kände till eller i varje fall borde ha känt till aktiebolagets insolvens och de omständigheter som gjorde betalningen otillbörlig. Du måste med andra ord ha varit i ond tro för att betalningen ska kunna gå åter (4 kap. 5 § första stycket KonkL). Eftersom du äger aktiebolaget och dessutom är fordringsägare anses du ha kännedom om bolagets insolvens. Det finns alltså en presumtion om att du känner till bolagets insolvens (4 kap. 3 § KonkL). Presumtionen bryts om du kan göra det sannolikt att du varken hade eller borde ha haft kännedom om aktiebolagets insolvens (4 kap. 5 § andra stycket KonkL).

Utifrån vad som ovan konstaterats om återvinning är det sannolikt att konkursboet kommer att kunna återvinna det belopp som aktiebolaget betalade tillbaka till dig.

Kan kvittning ske?

Jag tolkar din fråga som att du har gått i borgen för en viss skuld i aktiebolaget. Av den anledningen har du betalat cirka 500 000 kr till konkursboet. När en borgensman betalar ett borgensåtagande har borgensmannen rätt att kräva fordringsägaren på sin andel. Du kommer därför att få en fordran på aktiebolaget, dvs. konkursboet. Fordran kommer att bli oprioriterad i konkursen (18 § FRL). Den som har en oprioriterad fordran får utbetalning i konkursen sist. Det finns därför en stor risk att man aldrig får betalt för sin fordran.

Jag tolkar din invändning som att du vill kvitta borgensåtagandet mot hälften av det belopp som konkursboet vill återvinna. Kvittning möjliggör att en fordringsägare kan få betalt för (en del) av sin fordran även om den är oprioriterad. Frågan blir därför om det finns möjlighet till kvittning i detta fall.

En fordran hos aktiebolaget som får göras gällande i konkursen kan av fordringsägaren användas till kvittning mot en fordran som aktiebolaget hade mot honom när konkursbeslutet meddelades (5 kap. 15 § första stycket KonkL). Med andra ord kan kvittning ske om du först och främst har en gällande fordran i konkursboet. I detta fall har du en fordran på 500 000 kr (borgensåtagandet som blivit en oprioriterad fordran). Det krävs också att aktiebolaget har haft en fordran på dig när konkursbeslutet meddelades. I detta fall hade inte aktiebolaget någon fordran på dig innan konkursbeslutet meddelades. Det är inte möjligt att kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav. Konkursboets återbäringskrav fanns inte vid tiden för konkursbeslutet. Återbäringskravet uppkom först genom återvinning i konkursen (se NJA 2001 s. 805 och NJA 1994 s. 705).

Slutsats

Min bedömning är att konkursboet kommer att kunna återvinna beloppet med hänsyn till vad som sagt ovan om återvinning. Du kommer inte heller att kunna kvitta konkursfordran mot återvinningskravet eftersom aktiebolagets fordran uppstod efter konkursbeslutet. Du kommer därmed att få en oprioriterad fordran både vad gäller beloppet som du måste betala tillbaka och det borgensåtagande som du betalat.

Ytterligare rådgivning

Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag dig att boka en tid med en av våra jurister på Lawline juristbyrå. Om du är intresserad är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås på mathias.nilsson@lawline.se

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Återvinning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo