Kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och efterarv

2017-06-28 i Efterarv
FRÅGA
Min mor gick bort 1997 o hon var gift med min far, men bodde på en annan adress. Nu har pappa dött. Mamma ägde halva huset o halva husvagnen. Men nu säger min syster (Annki), att mammas arv finns ej. För allt är pappas Nu! Pappa har skrivit ett testamente. Vi 4 flickor får 12.5% var o sedan skall Annki få resterande 50% för det står i testamentet. Försvinner morsarvet bara sådär
SVAR

1. Bodelning innan arvskifte
När arvlåtaren var gift vid sin död medför dödsfallet att äktenskapet upplöses och att bodelning ska förrättas innan ett arvskifte kan ske, 9:1 äktenskapsbalken (ÄktB) och 23:1 ärvdabalken (ÄB).


1.1. Kritiska tidpunkten

Avgörande för vilken egendom och skulder som ingår i bodelning är makarnas egendoms- och skuldförhållanden dagen för makens död, 9:2 och

1.2. Bodelning
I bodelning skall makarnas giftorättsgods ingå enligt 10:1 ÄktB. I 7:1 ÄktB framgår att en makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom. Av 7:1 ÄktB framgår när en makes egendom utgör enskild egendom. Makes egendom blir enskild egendom om makarna bland annat upprättat äktenskapsförord, maken erhållit egendom genom gåva, testamente eller arv med villkoret om att egendomen ska vara makens enskilda.

Efter att andelarna har beräknats i boet ska makarnas skulder täckas, 11:1 och 11:2 ÄktB. Det som kvarstår skall därefter läggas samman och delas lika mellan makarna, 11:3 ÄktB.

Utifrån det du anfört skulle likadelningen ha föranlett att din mor fick halva huset och halva husvagnen.
Detta skulle i sådant fall utgöra din mors kvarlåtenskap.

2. Arvskifte
Utifrån dina uppgifter hade din mor inte satt den legala arvsordningen ur spel genom ett testamente.
Av 2:1 ÄB framgår att den avlidna (barn, barnbarn osv) ska ärva lika lott efter den avlidna.
Eftersom din mor var gift med din far föll din mors kvarlåtenskap din far enligt 3:1 ÄB. Regleringen beror på en önskan om att förstärka efterlevande makes ekonomiska ställning.
Det kan vara av intresse att konstatera att särkullsbarn tillskillnad från gemensamma bröstarvingar har rätt att få ut arvet direkt, 3:1 ÄB.

3. Efterarv
Du och din syster har rätt till efterarv enligt 3:2 ÄB. Din mors kvarlåtenskap tillföll din far med fri förfogande rätt men vilket avses att din far fick förbruka, avyttra och ge bort egendom utan någon som helst redovisningsplikt. Kvarlåtenskap som erhålls med fri förfoganderätt får däremot inte testamenteras bort, ÄB 3:2.

Din far hade således inte rätt att testamentera bort kvarlåtenskap som han erhöll med fri förfoganderätt.

Förbudet att testamentera bort kvarlåtenskap med fri förfoganderätt gäller endast den ideella andelen. Egendom får således testamenteras bort men däremot inte andelen. (NJA 1995 s 303).

Om du kan komma med uppgifter om hur bodelningen såg ut samt hur mycket din far hade i kvarlåtenskap vid hans bortgång kan jag försöka hjälpa dig att räkna ut efterarvet. Men som anförts ovan hade din far rätt att förbruka, avyttra och ge bort egendom men inte testamentera bort kvarlåtenskapen han erhöll med fri förfoganderätt. Fastän att huvudregeln är att minskning av boets värde påverkar efterarvingar rätt finns det undantag i 3:3 ÄB. Har efterlevande make genom gåva eller annan därmed jämförlig handling utan otillbörlig hänsyn till till efterarvingarnas intresse orsakat väsentlig minskning av egendom ska vederlag utgå. I NJA 2013 s 736 fastslog Högsta domstolen att egendomen ska ha minskat i värde med i vart fall en fjärdedel för att det ska röra sig om väsentlig minskning.

Hör gärna av dig om du har ytterligare frågor.
Med vänliga hälsningar


Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (791)
2021-07-29 Särkullbarn som avstår sitt arv till förmån för efterlevande make - efterarvsrätten är en andelsrätt
2021-07-26 Syskons arvsrätt
2021-07-12 Efterlevande makes arvsrätt och efterarv
2021-07-07 Har en syster rätt till arv och har en syster rätt till laglott?

Alla besvarade frågor (94351)