Krävs god man eller förvaltare vid demens?

2020-06-29 i God man
FRÅGA
Mina föräldrar är båda bosatta på äldreboende min mor svårt dement.Nu behöver vi sälja huset som min far är ägare till men det går inte eftersom min mor inte kan skriva under och ge sitt samtycke till detta.Jag undrar nu hur vi får vidare m detta.Har av kommunen fått papper på att jag kan ansöka om god manskap eller förvaltarskap.Ska det vara nödvändigt när min far står som ägare och är fullt klar i huvudet?Jag måste ju typ omyndigförklara min mor bara på grund av en saknad.underskrift att hon ger sitt samtycke till försäljning.Tacksam för svar
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevanta lagar:

Godmanskap och förvaltarskap regleras i föräldrabalken (FB), och avtal regleras i avtalslagen (AvtL). Även lagen om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning blir aktuell i ert fall då det gäller en en person med demens.

Samtycke vid försäljning av makars gemensamma bostad:

I din fråga skriver du att din far är ägare till huset, men att även din mor måste samtycka till en försäljning av detta. Du nämner inte om dina föräldrar är gifta, men om de är gifta så gäller detta då äktenskapsbalkens 3 kap. 5 § säger att en make inte får sälja makarnas gemensamma bostad utan den andre makens samtycke.

Varför ett avtal undertecknat av någon med svår demens kan bli ogiltigt:

I AvtL 31 § regleras ocker, som innebär att att ett avtal kan bli ogiltigt om någon utnyttjats någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning för att få denne att teckna ett avtal. AvtL 36 § ger möjlighet till jämkning av avtalsvillkor om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst eller omständigheterna i övrigt. Bestämmelsen kan även ogiltighetsförklara hela avtalet om det är oskäligt.

Lagen om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning stadgar att om ett avtal ingås då en part är påverkad av en psykisk störning är avtalet ogiltigt, och prestationerna ska återgå.

God man och förvaltare:

Om en person inte kan bevaka sin rätt på grund av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd kan denne få en god man i syfte att sörja för dessa ändamål, FB 11 kap. 4 §. En förvaltare har precis som en god man till uppgift att bevaka den enskildes rättigheter, FB 11 kap. 7 §. Det som skiljer sig mellan dessa är att godmanskap är en frivillig åtgärd som ska inrättas i första hand. Ett förvaltarskap är mer ingripande för den enskilde, och innebär att förvaltaren har ensam rådighet över den enskildes egendom samt företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget, FB 11 kap. 9 §.

Sammanfattning:

Om din far och mor är gifta så måste även din moder underteckna ett samtycke till försäljningen av deras gemensamma bostad, även om endast din far är ägare till detta. Då din mor är svår dement så kan hennes samtycke bli ogiltigt på grund av hennes sjukdom. De avtalsrättsliga reglerna finns för att skydda personer som inte är "i sina sinnens fulla bruk". En ansökan om en god man till din mor omyndigförklarar inte henne, men gör att hennes samtycke blir giltigt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (494)
2021-02-22 Vad gäller när en god man har gjort tveksamma uttag från huvudmannens fondkonto?
2021-02-22 Behöver man sin gode man för att få ha eget mobilt ID?
2021-02-18 Kan man välja god man själv?
2021-02-17 Får en sambo företräda den andra sambon utan fullmakt när personen blivit dement?

Alla besvarade frågor (89960)