Krävs det god mans samtycke för att make/maka ska kunna överlåta del av bostad i det fall make/maka lider av psykisk sjukdom?

FRÅGA
HEjMin mamma,90 år, har alzheimer, bor sedan ca 5 år på eget boende. Hon kan omöjligt flytta hem igen. Hon är okontaktbar sedan ett par år.Jag bor med och hjälper min 95 årige far med hushållsbiten, sedan feb iår. Pappa kör bil åker till mamma varje dag. Nu vill pappa överlåta deras gemensamma bostadsrättslägenhet till mig. Den är i renoveringsbehov. Jag och mina syskon är överens om detta. I o med att mamma äger halva lägenheten så går inte detta utan god man enligt HSB. Min fråga är pappa har i alla tider även när mamma var frisk skött allt med ekonomi. Han betalar och sköter mammas räkningar nu som alltid, han har alla inloggningar till bank mm på mammas önskan. De har en gammal livslång överenskommelse att han sköter allt detta. Hur kan inte detta muntliga avtal vara gällande.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att lägenhet och utgör giftorättsgods (i det fall de är gifta) eller samboegendom (i det fall de är sambos) och att de sålunda samäger egendomen. Utgångspunkten är att lägenheten inte får säljas av någon av dem utan den andres samtycke (genom fullmakt). Detta framgår uttryckligen av 7 kap. 5 § äktenskapsbalken respektive 23 § sambolagen.

I det fall någon lider av psykisk sjukdom, kan de ibland anses ha begränsad rättshandlingsförmåga. Detta medför att man inte alltid kan ingå avtal med bindande verkan. Huruvida alzheimers hör till kategorin av psykiska sjukdomar, får bedömas från fall till fall. Det ska dock noteras, att hovrätten i ett avgörande (Hovrätten för Västra Sverige den 10 september 2015 i mål T 5440-14), med stöd av läkaruttalanden, uttalat att sviktande minnesförmåga – vilket alzheimers medför – inte är detsamma som att någon anses sakna omdöme eller inte innehar förmåga att förstå vissa sammanhang. Hovrätten kom i föreliggande fall fram till, att en person som led av alzheimers, inte ansågs saknat förmåga att förstå vad visst avtal innebar eller vilka konsekvenser det medförde.

Resultatet är sålunda, att det är möjligt för din pappa att överlåta lägenheten med stöd av ett skriftligt samtycke från din mamma. Detta förutsätter emellertid, att det av en medicinsk bedömning framgår att hon är i stånd att ingå avtal (vilket är en bedömning jag inte kan göra).

Skulle det anses att hon inte är i stånd att ingå avtal i förevarande fall, får den gode mannen lämna ett sådant samtycke i din mammas namn, förutsatt att den gode mannen anser att det ligger i din mammas intresse (11 kap. 4 § föräldrabalken).

Slutsats

Utgångspunkten är att samtycke krävs för överlåtelse av bostad eller del av bostad. I det fall person lider av psykisk sjukdom, kan denne anses ha begränsad rättshandlingsförmåga. Det finns dock praxis vari stadgas, att även fastän person lider av alzheimers, kan denne ingå avtal; innefattandes rätt att överlåta bostad eller del av bostad. Detta förutsätter att en medicinsk bedömning ligger till grund, varav det framgår att personen är i stånd att före sådan rättshandling. I annat fall kan den gode mannen lämna samtycke för överlåtelse, i det fall denne anser det ligga i din mammas intresse.

Ovan nämnda innebär inte att avtalet din mamma och pappa ingick för länge sedan är ogiltigt. Det innebär enbart att avtalet de ingick inte omfattar förevarande situation och aldrig har kunnat göra det, i det fall någon av dina föräldrar skulle anses ha begränsad rättshandlingsförmåga på grund av psykisk sjukdom.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (346)
2019-04-25 Behövs inbördes avtal om någon av makarna skulle bli dement för att undvika utomstående god man?
2019-04-24 Dement persons möjlighet att ge bort pengar och förvaltares möjligheter att investera i aktier
2019-04-22 God man utses av domstol eller överförmyndaren
2019-03-31 Hur får en god man agera utan uttryckligt samtycke?

Alla besvarade frågor (68195)