Krävs det en diskussion om pris för ett bindande avtal?

2020-06-25 i Avtal
FRÅGA
Hej! Jag lade ut en annons på blocket och en köpare svarade att hon "köper gärna om det finns kvar och om det gick att hämta senare". Svarade att det var okej och att den dagen fungerade.Valde sedan att sälja till en annan köpare, varav köpare 1 hotar med att jag brutit mot det vi avtalat. Läst på om detta nu och jag anser inte att vi inte avtalat något utan bara att köpare 1 visat ett intresse. Pris har aldrig diskuterats.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga handlar om avtal av köp av lös sak mellan två privatpersoner, därför är avtalslagen och köplagen tillämpliga.

Jag tolkar att din fråga handlar om huruvida ditt agerande är att betrakta som ett avtalsbrott eller ej genom att sälja någonting till någon annan. För att det ska kunna röra sig om ett avtalsbrott måste det finnas ett giltigt avtal. Därför kommer jag inledningsvis att beskriva hur ett avtal kan se ut för att sedan förklara om det var ett avtalsbrott eller ej.

När uppstår ett bindande avtal vid en annons?

Ett bindande avtal uppstår genom anbud och accept (1 § avtalslagen). Ett anbud måste vara särskilt riktat till en bestämd adressat. En en annons på exempelvis Blocket riktar inte sig till en bestämd adressat och är därför inte att betrakta som ett anbud. En säljare eller snarare en annonsör, visar ett utbud som en potentiell köpare kan lämna ett anbud på (9 § avtalslagen). Om säljaren accepterar köparens anbud uppstår ett bindande avtal.

Det betyder att en säljare på Blocket som annonserar ut exempelvis en cykel, har inte lämnat ett anbud som en potentiell köpare kan lämna en accept på. Det är istället den potentiella köparen som kommer med ett anbud som säljaren kan lämna en accept på.

Måste pris diskuteras för ett bindande avtal?

För att ett avtal ska bli bindande krävs anbud och accept. I svensk rätt finns inga formkrav på ett avtal, då ett avtal kan vara muntligt. Ett anbud behöver inte vara preciserat med pris för att ett bindande avtal ska uppstå. Det som är avgörande är således om en part har lämnat en accept på den andra partens anbud. Däremot krävs en beskrivning av när, vad och hur prestationen ska ske.

Om ett pris inte följer av avtalet ska priset bestämmas utifrån vad som är skäligt med hänsyn till varans art och beskaffenhet, gängse pris vid tiden för köpet samt övriga omständigheter (45 § köplagen).

Vad händer om en säljare på Blocket säljer till köpare 2 trots ett befintligt avtal med köpare 1?

I svensk rätt är principen pacta sunt servanda, att avtal ska hållas, en grundläggande princip. För att ett avtalsbrott ska komma på tal krävs ett bindande avtal. Ett avtalsbrott sker om den ena parten inte presterar det hen ska göra enligt avtalet. En köpare kan kräva att säljaren ska fullfölja avtalet om en fullgörelse inte är oskäligt betungande för säljaren (23 § köplagen).

Om säljaren har ett avtal med köpare 1, men säljer till köpare 2 uppstår en situation som kallas för tvesala. Om köpare 2 har varan i sin besittning (tagit emot varan) utan vetskap om säljarens avtal med köpare 1, har köpare 2 gjort ett så kallat godtrosförvärv (2 § godtroförvärvslagen). Köpare 1 har rätt att återkräva egendomen från köpare 2 mot lösen inom sex månader och har rätt att utkräva eventuell mellanskillnad som skadestånd från säljaren (5 § godtroförvärvslagen och 41 § 2 st. köplagen).

Om köpare 1 inte vill betala lösen till köpare 2, kan köpare 1 fortfarande begära skadestånd av säljaren. Det beror på att säljaren inte presterar enligt avtalet och att det föreligger ett så kallat rättsligt fel då varan är såld till köpare 2 (41 § köplagen). Köpare 1 kan därför häva avtalet med säljaren (39 § köplagen) och ha rätt till skadestånd (40 § köplagen). Skadeståndets storlek beror på hur mycket köpare 1 exempelvis har lagt ut på att hyra ett eventuellt släp.

Sammanfattning

För att ett avtal ska uppstå krävs anbud och accept. Vid annonsering lämnar en säljare inte ett anbud utan ett utbud. En potentiell köpare lämnar sedan ett anbud som en köpare kan lämna en accept på. Om detta sker har ett bindande avtal uppstått. Anbudet behöver inte innehålla uppgifter om pris för att ett bindande avtal ska uppstå. Om en säljare har ingått avtal med två olika köpare och köpare 2 får saken i sin besittning, kan köpare 1 begära ut saken via lösen och begära att säljaren ska betala mellanskillnaden. Köpare 1 kan även häva avtalet och begära skadestånd på grund av rättsligt fel.

Rekommendation

Jag har gjort en bedömning och tolkning på det material som har framkommit i frågan. Jag tolkar att du har ingått ett bindande avtal med köpare 1, trots att ni inte har diskuterat något pris. Något som talar för att det finns ett bindande avtal är att du accepterade och hade avtalat om datum för upphämtning.

Det är svårt att sia om eventuella konsekvenser. Det beror hur köpare 1 agerar. Det finns en möjlighet att du kan få betala en mellanskillnad vid en eventuell lösen. Det är också möjligt att köpare 1 framställer skadeståndskrav på grund av utgifter hen har haft på grund av ert avtal, exempelvis hyra av ett släp.

Avslutningsvis så är det viktigt med en klar kommunikation gällande internetförsäljning, så att båda avtalsparterna är överens och har samma uppfattning av affären. Viktigt att tänka på är att en säljare också har rättigheter och kan begära fullgörelse av ett avtal om en säljare inte dyker upp eller hör av sig.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1408)
2021-01-17 Vad avgör om ett avtal är legitimt och juridiskt bindande?
2021-01-16 När ska barn börja betala för sin barnförsäkring?
2021-01-14 Felstavat namn på anställningsavtal
2021-01-12 Är det brottsligt att sälja något dyrare än vad man köpt det för?

Alla besvarade frågor (88160)