Krävs det bygglov eller grannes medgivande för att sätta upp en pergola på sin tomt?

2020-08-18 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Mors granne har klagat till stadsbyggnadskontoret om en tygpergola som min mor har satt upp på sin altan. Angränsande till grannes där trävägg redan finns uppsatt. Dessa är alltså radhus. Pergolans storlek är 3*3. Grannes Mail till stadsbyggnadskontoret lyder; "Nu är mosken uppsatt och fördragen, vi få ingen luft från den sidan och indianmusiker är på".Stadsbyggnadskontoret har utan att göra hembesök eller handlägga ärendet skickat brev hem till mor med ett tillsynsärende. De har bifogat grannes klagomål och anser att pergolan är varaktig uppställd och behöver bygglov om det står uppe mer än 4 mån. Dessutom idiotiskt nog yrkar dem på att min mor drar för pergolan och eldar/ grillar i pergolan. Vad kan min mor göra? Måste pergolan ner? Får den inte vara uppe mer än 4 mån? Den är köpt i vanlig butik och hela Sverige har liknande pergolan på sina tomter. Hon har den bara uppe på sommaren. Kan hon polisanmäla grannen för hennes ordval? Kan hon polisanmäla stadsbyggnadskontorets tjänsteman som inte har gjort en professionell bedömning eller hembesök?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Får din mor behålla pergolan uppe?

En pergola består till största delen av luft (minst 50%) och går att se igenom från alla håll och kräver därmed inte bygglov. Enligt Plan och byggnadslagen (PBL) krävs medgivande från grannarna om ett skärmtak över en uteplats placeras inom 4,5 meter från tomtgränsen (9 kap. 4 § PBL). Eftersom du skriver att pergolan är uppsatt angränsande till grannens trävägg antar jag att detta är mindre än 4,5 meter från tomtgränsen och jag antar att det är därför stadsbyggnadskontoret anser att bygglov krävs. Detta stämmer dock inte.

Det finns ingen definition av skärmtak i PBL. Däremot har Mark – och miljödomstolen (MÖD) i en dom (MÖD 2015-04-24 mål nr P 9113-14) beskrivit vad ett skärmtak är. Domstolen anser att ett skärmtak bör uppfylla följande kriterier. Skärmtaket ska:

1. kraga ut från en byggnad

2. skydda uppåt mot yttre klimat

3. ha ett tydligt konstruktionsmässigt och funktionellt samband med den byggnad det är en del av

4. ha sin bäring från den byggnad den kragar ut från

5. vara en enkel konstruktion

Detta innebär att en fristående pergola som inte skyddar mot yttre klimat (då en pergola endast har tyg som skydd) inte kan anses vara ett skärmtak. Sammanfattningsvis ska det varken krävas bygglov eller grannes medgivande för att sätta upp en pergola.

Vad kan din mor göra för att få behålla pergolan?

Beslut i tillsynsärenden ska alltid kompletteras med instruktioner om hur överklagande ska ske. Om din mors beslut inte har sådan information kan hon skriva eller ringa till stadsbyggnadskontoret och meddela att hon vill överklaga beslutet. Grunderna för överklagandet är då alltså att uppsättningen av hennes pergola inte strider mot PBL då en pergola inte kräver bygglov. Dessutom kan en pergola inte anses vara skärmtak och därmed krävs inte 4,5 meters avstånd från tomtgränsen. Hon kan också yrka att pergolan inte orsakar avsevärda problem för hennes grannar samt bestrida att hon drar för och grillar däri.

Om stadsbyggnadskontoret inte ändrar beslutet utan giltiga grunder kan din mor överklaga detta beslut till Länsstyrelsen. Denna överklagan ska ske inom tre veckor från den dag hon får beslutet.

Kan din mor anmäla grannen för hennes ordval?

I Sverige är det som huvudregel brottsligt att sprida kränkande och nedsättande uppgifter om en annan person; brottet kallas förtal (5 kap. 1 § brottsbalken). För att någonting skall vara förtal, krävs det

1. att de kränkande uppgifterna spridits till andra personer än den som utpekas och

2. att det är fråga om just uppgifter och inte kränkande ord eller förolämpningar i största allmänhet.

Uttalandena som din mors granne skickat till stadsbyggnadskontoret kan anses vara förtal då de är ägnade att utsätta din mor för andras (stadsbyggnadskontorets) missaktning men det krävs ofta att informationen fått stor spridning eller att uttalandet har fått allvarliga konsekvenser för att åklagare ska väcka åtal.

Det är inte endast spridande av kränkande uppgifter till andra som är olagligt i Sverige. Även att kalla någon för kränkande ord eller att beskylla dem för kränkande saker är brottsligt; brottet heter förolämpning (5 kap. 3 § brottsbalken). En förolämpning skall vara ägnad att såra någon. Skillnaden mellan förtal och förolämpning är vem meddelandet riktas till, vid förolämpning lämnas meddelandet direkt till offret medan den som förtalar pratar skit om någon annan med syfte att såra den personen pratar om.

I din mors fall verkar grannen inte varit kränkande direkt mot din mor utan endast skickat kränkande uppgifter till annan. Din mor kan alltså anmäla grannen för förtal. Chansen att polisanmälan leder till åtal kan jag inte uttala mig om men det krävs i regel ganska allvarliga kränkningar för att förtal ska tas till domstol.

Kan din mor anmäla stadsbyggnadskontorets tjänsteman?

Det följer av 1 kap. 9 § Regeringsformen att förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Den objektivitetsprincip som här fastslås innebär att förvaltningsorganen i sin verksamhet inte får låta sig påverkas av en önskan att gynna eller missgynna vissa enskilda intressen.

Har en tjänsteman på stadsbyggnadskontoret gjort sig skyldig till tjänstefel är ett alternativ att polisanmäla tjänstemannen. Tjänstefel föreligger om en enskild tjänsteman uppsåtligen eller av oaktsamhet, vid myndighetsutövning, genom handling eller underlåtelse åsidosätter vad som gäller för uppgiften enligt 20 kap. 1 § brottsbalken.

För att bedöma om någon agerat tillräckligt oaktsamt för att dömas till tjänstefel får vägas in vilken betydelse åsidosättandet haft för enskild, vilken förtroendeställning det aktuella yrket har i samhället samt hur stark koppling personens agerande haft till utövande av myndighetsutövning. Vidare bör beaktas är vilken utbildning och kunskap tjänstemannen haft inom yrket. Men det är svårt att fastställa en generell situation där tjänstefel föreligger. Varje fall måste bedömas utifrån dess specifika omständigheter.

Jag rekommenderar att din mor istället anmäler tjänstemannen till Justitieombudsmannen (JO). Man kan skicka in en anmälan till JO om man anser att man själv eller någon annan har blivit felaktigt behandlad av en myndighet, eller en tjänsteman på en myndighet. Det enklaste sättet att skicka in en anmälan är att använda formuläret på webbplatsen. JO kan sedan fatta beslut om åtal mot en tjänsteman om felet är allvarligt.

Sammanfattning och handlingsplan:

Sammanfattningsvis ska det inte krävas vare sig bygglov eller grannars medgivande för att sätta upp en fristående pergola som består av mer än 50% luft. Din mor har alltså rätt att behålla pergolan och kan därmed överklaga beslutet på tillsynsärendet. Din mors grannes uttalanden kan anses vara förtal och din mor skulle därmed kunna polisanmäla grannen. Huruvida en anmälning skulle leda till åtal är dock svårt att förutspå. Slutligen kan din mor polisanmäla tjänstemannen för tjänstefel men hon kan också anmäla tjänstemannen till JO som i sin tur kan anmäla tjänstemannen om allvarligt fel föreligger.

Jag rekommenderar att din mor först och främst överklagar beslutet på tillsynsärendet. Om ingen ändring sker kan hon sedan överklaga till Länsstyrelsen. Jag rekommenderar även att din mor anmäler tjänstemannen eller stadsbyggnadskontoret som helhet till JO så att JO kan undersöka och göra en bedömning om huruvida tjänstefel har förekommit. Slutligen kan din mor, om hon vill, anmäla grannen för förtal.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende, behöver hjälp att skriva överklaganden, eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?