Krävs bygglov för en bastuflotte?

2021-08-26 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Vår sommarstugeförening på en ö i Ekerö kommun, äger en bastuflotte. Den är flyttbar men har huvudsakligen legat förankrad utanför en liten udde på föreningens vatten. Alla, så vitt vi förstår, har tyckt att detta varit en väldigt bra placering och bastun har varit till stor glädje för alla som varit intresserade. Efter att en anonym anmälan lämnats till Ekerö kommun om att bastuflotten saknar bygglov, har vi blivit ålagda att flytta den. När vi byggde bastun förstod vi det som att vi inte behövde ansöka om vare sej bygglov eller dispens från strandskydd eftersom bastun låg på en flyttbar flotte. Undrar om ni kan hjälpa oss - vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Av frågan förstår jag att en anmälan inlämnats till kommunen om att bastuflotten saknat bygglov och att det är anledningen till att ni blivit ålagda att flytta den. Jag tolkar därmed din fråga som att du undrar om det krävs bygglov för att få bygga en bastuflotte. Regler om bygglov finns i Plan- och bygglagen (PBL). Frågan om en bastuflotte är bygglovspliktig eller inte är en fråga som varit föremål för diskussion sedan länge. Inledningsvis kommer jag att redogöra för gällande bestämmelser och därefter, efter bästa förmåga, säga vad som gäller i ert fall.

Krav på bygglov enligt PBL
Det krävs bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och i lagen angivna ändringar av en byggnad. (9 kap. 2 § PBL). Begreppet byggnad definieras som en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den. (1 kap. 4 § PBL)

Enligt definitionen ovan kan en konstruktion som är varaktigt placerad på en viss plats i vatten vara en byggnad och därför bygglovspliktig. I lagens förarbete definieras inte vad som är en varaktig placering. Istället exemplifieras att lekstuga, långtidsuppställda husvagnar, transformatorbyggnad och sol- och vindskydd bedömts vara byggnader. (Prop. 2009/2010:170, s. 144).

Det innebär att fast förankrade husbåtar eller bastuflottar som är varaktigt placerade på en viss plats i vatten kan vara bygglovspliktig. Detta är dock beroende av hur länge bastuflotten ligger förankrad på samma plats och hur många gånger man åker ut med den.

Rekommendation i ditt fall
Det framkommer av frågan att bastuflotten huvudsakligen har legat förankrad utanför en udde, vilket talar för att den är bygglovspliktig om båten i princip är stationärt förankrad där. För att flotten inte ska vara bygglovspliktig krävs att man förflyttar flotten men frågan om hur många turer som krävs för att inte uppfylla kravet på varaktigt är svårt att svara på. Detta avgörs baserat på hur mycket den används, vilket inte framgår av frågan. Det är därmed svårt för mig att svara exakt på vad som exakt gäller i ert fall. Det är möjligt att boka tid hos en av våra jurister här på Lawline för detta, du kan boka direkt här.

Hoppas ovanstående information har varit till hjälp för att förstå rättsläget!

Vänligen,

Fredrika Sköld
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96550)