Krävs båda vårdnadshavarnas samtycke vid vaccination och utlandsresa?

2018-01-14 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag och mitt ex har gemensam vårdnad om vår treåriga son. Vi har honom 50% vardera. Jag vill inte vaccinera vår son, men han vill. Ger det några juridiska konsekvenser om pappan skulle vaccinera vår son utan mitt medgivande? Han vill även resa utomlands i två veckor i år. Skulle det ge juridiska konsekvenser om han reser utomlands med sonen utan mitt medgivande? Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att dela upp din fråga i två olika delar. Den första delen behandlar frågan om vaccinationen och den andra frågan behandlar om utlandsresan.

Frågor om vårdnad regleras i föräldrabalken (FB)

Vaccination

Krävs båda vårdnadshavarnas samtycke vid vaccination?

Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov om rätt till omvårdnad, trygghet och god uppfostran blir tillgodosedda (6 kap. 2 § FB). Vid gemensam vårdnad ska i princip alla beslut rörande barnets personliga angelägenheter fattas gemensamt av båda vårdnadshavarna (6 kap. 13 § FB). Dock har den ena vårdnadshavaren rätt att ensam fatta beslut om den andra vårdnadshavaren är till exempel sjuk eller att beslutet gäller daglig omsorg (6 kap. 13 § andra stycket FB). Ju betydelsefullare beslutet är, desto viktigare är det att båda vårdnadshavarna tar del i beslutet. Ett beslut om att vaccinera barnet hör till ett sådant viktigt beslut som kräver båda vårdnadshavarnas samtycke. Ett beslut om vaccination hör inte heller till ett sådant beslut som kan fattas med socialnämnden samtycke om den andra vårdnadshavaren inte samtycker till åtgärden (6 kap. 13 a § FB)

Vad händer om han vaccinerar barnet ändå?

Det är inte brottsligt att vaccinera sitt barn utan den andra vårdnadshavarens samtycke (1 § brottsbalken (BRB)).

Däremot finns det en möjlighet att ansöka om ändring av vårdnad om ni inte kan komma överens (6 kap. 5 § första stycket FB). Tingsrätten gör i sådana fall en bedömning av vem om er som är mest lämpad som vårdnadshavare, med hänsyn till barnets bästa (6 kap. 2 a § FB) och er samarbetsförmåga (6 kap. 5 § andra stycket FB). Vid bedömningen av barnets bästa ska domstolen beakta bland annat barnets vilja mot bakgrund av barnets ålder och mognad.

Att vårdnadshavarna har olikartad syn på vaccination är en omständighet som troligtvis inte räcker för det ska ske en ändring av vårdnaden. En tvist i en sådan fråga har nog inte sådan stor betydelse om vårdnadshavarnas samarbetsförmåga i andra frågor är god. Utöver detta är det inte heller förenligt med barnets bästa att anförtro vårdnaden åt den ena vårdnadshavaren på grund av tvist om vaccination.

Utlandsresa

Krävs båda vårdnadshavarnas samtycke vid utlandsresor?

Beträffande utlandsresan kan det anföras att det är av den allmänna uppfattningen att kortare utlandsresor hänförs till den dagliga omsorgen av barnet (6 kap. 13 § FB). Det innebär att vid kortare utlandsresor krävs inte samtycke från den andra vårdnadshavaren. Det är dock svårt att säga exakt vad som anses vara en kortare resa. En utlandsresa får först och främst inte innebära ett ingrepp i den andra vårdnadshavarens rätt till umgänge med barnet. En vecka kan ses som en kortare utlandsresa. Vad gäller en utlandsresa på två veckor så kan man argumentera åt båda hållen, dvs. att det kan vara en kortare utlandsresa men det kan även vara en lång utlandsresa om det inskränker din rätt till umgänge med ert barn.

Vad händer om han reser med barnet utan ditt samtycke?

Om en utlandsresa på två veckor inte ses som en kortare utlandsresa kan hans förfarande ses som brottsligt. En förälder som i strid med lagens regler tar med ett barn under 15 års ålder utomlands kan dömas för egenmäktighet med barn. Ett sådant brott kan medföra böter eller fängelse i högst ett år (7 kap. 4 § BRB).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis krävs båda vårdnadshavarnas samtycke vid vaccination av barn. Det är inte brottsligt och på just den grunden kan det med stor sannolikhet inte heller ske en ändring av vårdnaden. Vad gäller utlandsresan behövs inte samtycke från båda vårdnadshavarna om det rör sig om en kortare utlandsresa. Det är oklart om två veckor kan ses som en kortare utlandsresa men borde nog kunna göra det. Om det rör sig om en längre utlandsvistelse och du inte ger samtycke till en sådan resa kan den andra vårdnadshavaren dömas för egenmäktighet med barn.

Om du vill ha mer rådgivning kan du ringa till oss på 08-533 300 04 eller skicka in en expressfråga!

Med vänliga hälsningar

Susanne Zahawi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?