Krävs åtalsförordnande för att åtala en gärning som är straffri i ett visst land, men motsvarar brott i Sverige?

2021-06-19 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Krävs det förordnande enligt 2 kap. 5 § brottsbalken för att en utlänning som i sitt hemland begått en gärning som är straffri där men som utgör sexuellt utnyttjande av barn (6 kap. 5 §) i Sverige, ska kunna åtalas i Sverige?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I det här fallet har en person begått en gärning i sitt hemland som där inte är straffbar, och inte utgör något brott. För att kunna lagföras i Sverige krävs det att gärningen utgör ett brott mot svensk lag, att svensk domstol har jurisdiktion enligt 2 kap. BrB, samt att det inte föreligger något hinder för åtal i de fallen.

För att det ska vara ett brott mot svensk lag krävs det att det inte finns några inskränkningar vad gäller vilka som kan begå brottet, kan bli utsatta för brottet samt var brottet kan begås. I det här fallet är sexuellt utnyttjande av barn ett brott som inte är inskränkt på något sätt.

För att kunna lagföras i Sverige för ett brott begånget utomlands krävs det att Sverige har jurisdiktion, vilket följer av 2 kap. Brottsbalken (BrB).

I det här fallet är kravet på dubbel straffbarhet inte uppfyllt. Den gärning som begås av utlänningen utgör inte något brott, varför gärningen som huvudregel inte kan bestraffas i Sverige, se 2 kap. 2 § 2st. BrB. I vissa specifika fall kan detta krav dock frångås.

Enligt 2 kap. 2 § 4st. BrB gäller inte kravet på dubbel straffbarhet för gärningar som motsvaras av sexuellt utnyttjande av barn, se tredje punkten.

Gärningen som begåtts av utlänningen kan rent formellt lagföras i Sverige, dock kräver 2 kap. 2 § 1st. BrB att utlänningen har viss anknytning till Sverige. I ovan fall nämns ingenting om utlänningens anknytning till Sverige. Ifall någon av punkterna i första stycket är uppfyllda har svensk domstol jurisdiktion.

För att kunna åtalas för en sådan gärning krävs vidare enligt 2 kap. 5 § BrB att hinder för åtal inte föreligger. I alla fall som en ev. straffbar gärning begåtts utanför riket krävs åtalsförordnande enligt paragrafen, förutom i sex uppställda undantagssituationer då något sådant förordnande inte krävs.

Som huvudregel krävs åtalsförordnande för åtal i Sverige i situationen ovan. Det faktum att gärningen är straffri i landet där brottet begåtts är inte relevant ur ett åtalsförordnandeperspektiv.

Med vänlig hälsning!

Martin Carleheden
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2635)
2021-07-21 Får jag flytta min f.d. partners kvarlämnade egendom?
2021-07-20 Kan Lexbase visa åtalsunderlåtelser på personer under 18 år?
2021-07-18 Hur länge finns en prick kvar i belastningsregistret?
2021-07-18 Kan jag få kontaktförbud mot barnens pappa?

Alla besvarade frågor (94160)