Kräva redovisning av dödsbodelägare?

FRÅGA
Hej,Vi har en Boutredningsman utsedd av Tingsrätten in Skåne. Vi vet at en av arvtagarna har tagit lösöre ur boet, och undrar hur vi kan få boutreadingsmannen att kräva att denna person ger an full beskrivning av dessa föremål och svär en ed att det är allt han har.Vi böver detta för vardering, så att hen crediteras vad han redan fått.Vilka argument ska vi åropa till boutreadningsmannen för att få detta beviljat, då han just nu inte tyck villiga att avkräva detta v arvtagaren som to dessa föremål.Tack på Förhand,
SVAR

Hej och tack för din fråga

Frågan som du beskriver regleras i 20 kap 6 § ärvdabalken. Av denna bestämmelse framgår att den som vårdar egendomen eller i övrigt bäst känner till boet skall såsom bouppgivare lämna uppgifter om boet. Varje delägare samt efterlevande make eller sambo måste på anmaning lämna uppgifter till bouppteckningen.

Av paragrafens andra stycke framgår att bouppgivaren, på själva handlingen, ska teckna försäkran på heder och samvete att uppgifterna till bouppteckningen är riktiga och att inga uppgifter avsiktligt har utelämnats. Precis som du skriver ska alltså bouppgivaren bekräfta sina uppgifter med ed, om du eller boutredningsman för talan om detta. Samma skyldighet har dessutom dödsbodelägare samt efterlevande make eller sambo som inte har varit bouppgivare. Även andra personer som har tagit befattning med boet kan åläggas att bekräfta uppgifterna i bouppteckningen under ed.

Då boutredningsmannens uppgift är att företräda dödsboet är det viktigt att lagen efterföljs. Mitt tips till dig är därför att åberopa den paragraf som jag nämnt ovan. Om boutredaren ändå inte vill föra en talan om att personen ifråga ska ge en full beskrivning av lösöret har du alltså möjlighet att föra en sådan talan på egen hand.

Hoppas svaret varit till din hjälp.

Mvh,

Nina Erlandsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1127)
2021-11-30 Går det att ansökan om skiftesman via post?
2021-11-30 Boutredningsmannens befogenheter i förhållande till ett dödsbo
2021-11-30 Värdering av egendom vid bouppteckning
2021-11-29 När behöver kallelse till bouppteckningssammanträde skickas ut?

Alla besvarade frågor (97723)