Kräva betalt för att avhjälpa ett fel hos tjänsten?

FRÅGA
Hej, jag köpte en moppe för något år sedan och den har nu felat på något sätt. Jag lämnade in den på reparation och jag fick tillbaka den och fick betala en summa för att få den lagad. På vägen hem från verkstaden så stannade de. På grund av samma problem och jag är nu orolig att de ska ta mer pengar för att laga den igen trots att de inte gjorde rätt från början. Hur ser det ut här?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån de angivna omständigheterna förutsätter jag att du som konsument har lämnat din moped till en verkstad som skulle reparera mopeden. När reparationen var slutförd uppkom samma problem på vägen hem från verkstaden. Utifrån dessa omständigheter är min bedömning att du inte behöver betala extra för detta fel. Jag kommer nedan att utveckla och beskriva vad jag grundar min bedömning på.

Vilken lag är tillämplig?

Regler gällande tjänster som utförs av näringsidkare för en konsuments räkning finns i Konsumenttjänstlagen (1985:716) (KTjL).

Vad gäller vid fel hos tjänsten?

Näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt och med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen, 4 § KTjL. Om tjänsten avviker från detta eller att tjänsten annars avviker från avtalet anses det att ett fel föreligger i tjänsten, 9 § KTjL. Om tjänsten anses vara felaktig utan att det beror på konsumenten innebär detta att konsumenten får hålla inne betalning, kräva avhjälpande, göra avdrag på priset eller häva avtalet, 16 § KTjL. För att konsumenten ska ha rätt att få göra en påföljd gällande ställs det krav på att konsumenten reklamerar felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet. Reklamation som sker inom två månader från att konsumenten upptäcker felet ska alltid anses skett i rätt tid, och vidare får reklamation inte ske senare än tre år, 17 § KTjL.

Vad kan konsumenten göra om det är fel hos tjänsten?
Om fel föreligger har konsumenten rätt att i första hand håll inne betalning för tjänsten som säkerhet för hans krav på grund av ett fel hos tjänsten, 19 § KTjL. Vidare har konsumenten rätt att kräva avhjälpande av felet, om det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten. Detta innebär att ju slarvigare som näringsidkaren har varit desto större ansvar har denne för att felet avhjälps, 20 § första stycket KTjL. Även om konsumenten inte kräver avhjälpande har näringsidkaren rätt att avhjälpa felet om han efter det att reklamation har kommit honom tillhanda utan uppskov erbjuder sig att göra detta och konsumenten inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet. Avhjälpandet ska dessutom ske utan kostnad för konsumenten, Detta gäller dock inte kostnader som skulle ha uppkommit även om tjänsten hade utförts felfritt eller, om felet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse 20 § andra stycket och fjärde stycket KTjL.

Om näringsidkaren inte avhjälper felet har konsumenten rätt att göra avdrag på priset, men om syftet med tjänsten är förfelat och näringsidkaren insett eller bort inse detta, får konsumenten i stället häva avtalet. Ett prisavdrag ska motsvara vad felet hade kostat att åtgärda hos en annan näringsidkare, men om kostnaden skulle bli oskäligt stor i förhållande till den betydelse som felet har för konsumenten, ska prisavdraget i stället svara mot felets betydelse för konsumenten, 21 och 22 §§ KTjL. Om konsumenten häver avtalet på grund av att tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren insett eller bort inse detta innebär detta att näringsidkaren inte har rätt till betalning. Däremot har näringsidkaren rätt att få tillbaka material, om det kan ske utan att konsumenten åsamkas olägenheter eller kostnader av betydelse. I den mån det är skäligt ska konsumenten ersätta näringsidkarens kostnader för vad som ej kan återlämnas, dock högst med ett belopp som motsvarar dettas värde för konsumenten.

Sammanfattning och råd

Utifrån din fråga är min uppfattning att du lämnat in din moped på en verkstad, där syftet med tjänsten var att reparera ett fel som gjorde att mopeden stannar. På väg hem från verkstaden inser du att felet fortfarande föreligger och i min bedömning är det fallet att näringsidkaren/verkstaden inte har åtgärdat felet och det föreligger ett fel hos tjänsten. Detta innebär att du har rätt att göra påföljd gällande med förutsättning att du reklamerar felet i rätt tid. Detta innebär att du kan hålla inne betalning, kräva avhjälpande, prisavdrag eller häva avtalet. Mitt råd till dig i detta fall är att du först och främst reklamerar felet hos verkstaden och därefter påpekar att du kräver avhjälpande av felet. En annan väg att gå är att är att häva avtalet om det inte är möjligt att avhjälpa felet, oavsett påföljd ska verkstaden i regel inte kräva betalning för att avhjälpa fel som inte utförts korrekt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?