Krav på uppenbar oskälighet vid kontrollavgift

2015-10-28 i Parkeringsböter
FRÅGA
P-bot under pågående hjärtattack!Jag fick en mindre hjärtattack under pågående körning, lyckades svänga och stanna på en parkeringsplats. Där fick jag hjälp av personalen från närmaste restaurang. Dem tog mig inomhus till restaurangen och jag blev omhändertagen. Under tiden fick jag en Kontrollavgift från ett privat parkeringsbolag. Dagen efter upprepades hjärtanfall och jag blev körd med ambulans och opererad. Jag hade livshotande tillstånd och därför inte ställde P-skiva, men parkeringsbolag vill inte ta hänsyn till det. Enligt 10 § Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering: "Om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift, får avgiften inte tas ut." Kan i mitt fall tillämpas denna paragraf? Om inte, finns det reglerad någon annanstans?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Ditt fall torde falla in under 10 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (här). Kravet för att kontrollavgift inte ska tas ut är att det ska framstå som uppenbart oskäligt med hänsyn till omständigheterna.

Först kan nämnas att bestämmelsen tillämpas restriktivt då det rör sig om en undantagsbestämmelse. Ur lagens förarbeten kan dock utläsas att avgiften inte får tas ut om försummelsen berott på någon oförutsebar omständighet av mer än bagatellartad natur. Departementschefen har här uttalat att egen eller en nära anhörigs sjukdom är en sådan omständighet. Du bör dock kunna föra fram någon form av bevis på att din utsaga är riktig (prop. 1983/84:104, s. 21–22).

Det som sagts i lagens förarbeten stöds av ett rättsfall från hovrätten; RH 2012:10. Här kom domstolen fram till att en nära anhörigs sjukdom hade medfört ett sådant hjälpbehov som inte kunde förutses att det skulle innebära att det varit uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift för olovlig parkering. Slutsatsen är alltså att egen eller en nära anhörigs sjukdom är en sådan oförutsedd händelse som inte är av bagatellartad natur och alltså skulle det även i ditt fall vara uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift.

Med bakgrund av detta bör du bestrida betalningskravet. Bestridandet ska vara skriftligt och för att vinna framgång bör du bifoga bevisning i form av handlingar eller fotografier som du vill åberopa som stöd för din talan. Vittnesutsagor från restaurangpersonalen eller läkare på sjukhuset som opererade dig är bra att skicka med. Om parkeringsbolaget fasthåller sitt krav på betalning och du fasthåller ditt bestridande är det parkeringsbolaget som ska väcka talan i domstol. Talan väcks då i den ort där den "olovliga" parkeringen ägde rum, 9 § 2 st. lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Lycka till!

T E
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (425)
2020-10-30 Förfarandet vid en överklagan av parkeringsbot
2020-10-27 Måste jag betala parkeringsböter?
2020-10-27 När får man böter på en tidsbegränsad parkering?
2020-10-22 Hur överklagar jag parkeringsböter?

Alla besvarade frågor (86397)