Krav på betalning

2015-12-21 i Fordringar
FRÅGA
Kunden (ett annat företag) bestrider en faktura muntligen.Grunden är att den ansvarige beställaren haft dålig internkommunikation kring vad mitt företag och ett annat tar i timpeng.Jobbet, som sträckte sig över 3 dagar, är utfört och den person vi har haft kontakt med har både fått information om kostnader från det andra företaget via offert och har både fakturor från tidigare samarbeten samt information om mitt timarvode.nu vill kunden ta ett möte utan att ens ha en plan för hur de tänker lösa det här problemet. Som jag ser det ska kunden betala allt, det är inte jag och det andra företaget som gjort något fel här. Har ni några enkla råd om hur man går till väga?Det finns inga skriftliga avtal men mailkonversationer kring uppdraget.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först några ord om avtalet. Det finns ingen särskild lag som reglerar köp av tjänst mellan näringsidkare utan avtalsfrihet råder. Däremot inte sagt att allmänna avtalsrättsliga principer och avtalslag (AvtL) är tillämpliga på området. Således enligt allmänna principer krävs det ingen skriftlighet för att ett avtal skall anses vara giltigt. Muntliga avtal är fullt giltiga och även konkludent handlande – när parterna agerar som om ett avtal finns – stryker avtalets existens och giltighet även i fall ett formellt avtal har inte träffats. Att arbetet faktiskt har utförts är ett exempel på konkludent handlande som visar att ett avtal finns. Även era mejlkonversationer kan vara till stöd för denna uppfattning.

När det gäller betalningskrav och dylikt finns det flera lagar som är aktuella: inkassolag, lag om ersättning för inkassokostnader m.m., utsökningsbalk (UB), räntelag och rättegångsbalk. Jag listar och förklarar nedan olika handlingsalternativ som står dig till buds. Samtliga dessa alternativ förutsätter att din faktura är förfallen till betalning.

1. Inkasso:

Ett praktiskt sätt att kräva in en betalning är via en inkassoåtgärd, 1 § inkassolag. Ett inkassoföretag tar uppdrag från borgenären (dig) och skickar betalningskrav till gäldenären (din kund). Inkassoföretag är privata och det finns flera företag i marknaden som du kan välja mellan. Fördelen med inkasso är de sköter processen åt dig och t.ex. kan hjälpa till med beräkning av dröjsmålsränta enligt avtal eller lag, se räntelag. Även kostnader som du får p.g.a. betalningsindrivningen kan krävas in genom inkassobolaget i enlighet med lag om ersättning för inkassokostnader m.m.

Kunden kan komma att bestrida betalningskravet i vilket fall kommer inkassoföretaget att informera dig om vad nästa steg är. Om gäldenären varken betalar eller bestrider kravet kan inkassoföretaget lämna ärendet över till KFM.

2. Kronofogmyndigheten (KFM):

Alternativt kan du själv gå direkt till KFM och ansöker om ett betalningsföreläggande. Då får din kund ett föreläggande i form av ett brev med utmaning om betalning. Om kunden trots brevet inte betalar meddelar KFM utslag om betalningsföreläggande, vilket automatiskt leder till en exekutionstitel och KFM:s verkställighet, 2 kap 1 § och 3 kap 1 § UB. Detta innebär att KFM driver in betalningen genom att ta kundens egendom i anspråk s.k. utmätning, 4 kap 1 § UB. Till skillnad från inkasso är denna en offentlig väg att gå. Blanketter för ansökan och mer information finner du på KFM:s hemsida.

Återigen kan din kund bestrida skulden när de får KFM:s brev. I så fall meddelar KFM inget utslag utan du har möjlighet att välja om du vill ta ärendet vidare till domstol eller inte.

3. Rättegång:

Om du väljer att ta det vidare till domstol skall du skicka in en ansökan om stämning till den tingsrätt där din kund har sitt säte, 10 kap 1 § RB. Du kan ange i stämningsansökan antigen att skuldens giltighet skall fastställas (fastställelsetalen) eller att kunden skall förpliktas att betala skulden (fullgörelsetalan), 13 kap 1-2 §§ RB. Min rekommendation är att du ange fullgörelsetalan. Blankett om stämningsansökan kan laddas ner från Sveriges Domstolar hemsidan.

Sammanfattningsvis bör du först och främst skicka en betalningspåminnelse till kunden vilket är det ”mjukaste” sättet du kan kräva en betalning. Om trots påminnelsen sker ingen betalning kan du antigen skicka inkassokrav via ett inkassoföretag eller ansöka om betalningsföreläggande hos KFM. De två alternativen kan du även ta i kronologisk ordning, d.v.s. först inkasso sedan KFM vid eventuell utebliven betalning. En sista metod är stämningsansökan och att ta tvisten till domstol.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (728)
2020-10-24 Privatperson betalar inte enligt skuldebrev
2020-10-20 Behöver skuldebrev och gåvobrev bevittnas?
2020-10-17 När betalar försäkringsbolaget ut ett felaktigt draget belopp?
2020-10-17 Personlig borgen efter avslutat styrelseuppdrag?

Alla besvarade frågor (85290)