Krav för ensam vårdnad

2016-10-06 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Modern till våra barn vill ha Enskild Vårdnad. Vad kan jag göra som pappa till barnen för att förhindra att detta sker?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att redovisa för vad som krävs för att enskild vårdnad ska kunna utdömas. Det föreligger en presumtion för gemensam vårdnad vilket innebär att man inte bara hur som helst förlägger att enskild vårdnad ska föreligga - gemensam vårdnad är utgångspunkten och det som man vill föredra.

I det fall föräldrar inte kan enas leder det ofta till stora konflikter och att barnet kan fara illa, så går man ifrån presumtionen om gemensam eller ensam vårdnad och domstolen måste då göra en allsidig bedömning av föräldrarnas och barnets situation. Det domstolen tittar på vid den avvägningen är följande;

- Om en förälder är olämplig som vårdnadshavare

- Hur föräldrarnas samarbetsförmåga ser ut - En gemensam vårdnad kräver ett någorlunda konfliktfritt samarbete. Annars är det kanske bättre i vissa fall att den ena är ensam vårdnadshavare. För att detta dock ska leda till ensam vårdnad så måste menar HD i fallet NJA 2007 s. 382 att det inte ska finnas en realistisk möjlighet för föräldrarna att inom en rimlig tid lösa konflikter. Om man tillfälligtvis har en hög konfliktnivå hindrar inte det en gemensam vårdnad och domstolen fokuserar på om vårdnadshavarna över en tid kommer kunna lösa sina konflikter och om man kan förutse att konflikterna kommer att kunna redas ut.

- Vidare tittar man på hur stora konflikterna är, vilket hänger ihop med punkten ovan.

Barnets bästa:
Ensam vårdnad ska förordnas om en gemensam vårdnad är uppenbart oförenligt med barnets bästa. Man utgår alltså alltid från vad som är barnets bästa.

Inga andra intressen kan konkurrera med barnets bästa, och t.ex. rättvisa mellan föräldrarna är helt ointressant för domstolen. Domstolen ska BARA bry sig om barnets bästa och barnets intressen. Det finns ingen generell definition om vad som är barnets bästa eftersom det ändras över tid och med samhällsutvecklingen och det kan även vara olika för olika barn om vad som är barnets bästa.

Vid bedömningen om vad som är barnets bästa så tittar man på följande:

- Risken för att barnet far illa - Domstolar och socialnämnder ska vara uppmärksamma på risken för våld och andra övergrepp och att risken också ska väga tungt vid bedömningen av vad som är bäst för barnet. Riskbedömningen ska grundas på vad som är utrett om tidigare inträffade händelser och andra faktiskt omständigheter, så som tidigare övergrepp, hot om övergrepp, allmän attityd till våld, missbruksproblem och psykisk sjukdom.

- Barnets behov av kontakt med båda föräldrarna

- Barnets vilja - Ju äldre barnet blir desto större genomslag ska barnets vilja få.

- Kontinuiteten för barnet

Detta är dock ingen uttömmande uppräkning och domstolen måste beakta alla omständigheter som kan ha betydelse för barnets bästa. Det går alltså inte att definiera vad som är barnets bästa utan man måste göra en individuell bedömning av barnet i det enskilda målet.

Sammanfattningsvis:
Det är alltså ganska mycket som ska vägas in och det finns ingenting speciellt som du kan göra för att ensam vårdnad ska/inte ska föreläggas. Domstolarna tittar på många olika faktorer och gör en övergripande bedömning.

Gemensam vårdnad kan förordnas av rätten även om en av föräldrarna motsätter sig till det, detta t.ex. om föräldrarna har svårt att enas i vissa frågor, som frågan om hos vem barnet ska bo hos (6:14a Föräldrabalken). Rätten får dock inte besluta om gemensam vårdnad om BÅDA föräldrarna motsätter sig det. Detta innebär att bara för att mamman till dina barn vill få igenom en ensam vårdnad så leder det inte till att det kommer bli så.

Cornelia Najafi
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (823)
2021-04-06 Kan en stöld innebära förlorad vårdnad om barn?
2021-04-01 Vad kan man göra om den andra föräldern inte följer en dom om umgänge?
2021-03-31 Tvist om vårdnad och boende
2021-03-31 Ensam vårdnad och umgängesrätt

Alla besvarade frågor (91059)