Krav för att beviljas förlängt arbetstillstånd

2017-09-10 i Migrationsrätt
FRÅGA
Alltså för några månader fick jag avslag ansökan om förläggning arbetstillstånd skälen står på brevet som migrationsverket har skickat till mig :Det fram går inte i lönespecifikationen att du tagit ut några semesterdagar överhuvutaget ,det finns inte heller några indikationer på att du har erhållit semestertillägg.Enligt semesterlagen ska semesterlön och semestertillägg betalas ut i direkt till ledigheten och får inte fördelas över året.Semestertillägg ska inte ingå i grundlön vid anställningar som varar längre än 3 månader.Det kan man säga att migrationsverket undrar om har jag får semestertillägg eller semesterlön eller migrationsverk tror att min arbetsgivaren har bryt semesterlagen? Jag vet inte får en arbetsgivare separera semestertillägg i 12 månader och betala semesterersättning i lönespecifikationen vid grundlön för månadsvis? om det finns avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren? Om det är inte ett rätt sätt att betala semestertillägg får migrationsverket avslag min arbetstillstånd? Min arbetsgivaren har frågat arbetstagarorganisation om att får man göra så och fick svaret jag.... en fråga till.om ansökan om förläggning arbetstillstånd avslags och vunnit lag kraft få man ansöka arbetstillstånd på nytt igen? eller om man ansöka arbetstillstånd på nytt ska migrationsverket avslags ? jag har hört av någon som sa att det finns en avslags tidsbegränsa det innebär att om man får avslag på arbetstillstånd få man inte ansöka igen el om man ansöka igen sk få avsl
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetstillstånd
Precis som du skriver måste du ansöka om förlängt arbetstillstånd om du vill fortsätta arbeta i Sverige efter att ditt arbetstillstånd gått ut. Om du tidigare har haft arbetstillstånd i minst 6 månader har du rätt att fortsätta arbeta under tiden du väntar på Migrationsverkets beslut i frågan. När du ansöker om förlängt arbetstillstånd kontrollerar Migrationsverket att villkoren för arbetstillstånd har varit uppfyllda under hela tiden som du tidigare har haft arbetstillstånd. Detta innebär att du i ansökan även måste skicka med handlingar som kan bekräfta detta så som dokument som visar lön, försäkringar m.m.

Kraven för att få förlängt arbetstillstånd är att:
- du ska ha ett giltigt pass
- din lön och övriga anställningsvillkor varit minst i nivå med kollektivavtal eller praxis inom branschen, (6 kap. 2 § UtL)
- du ska ha arbetat i sådan omfattning att du erhållit minst 13.000 kr (före skatt) varje månad,
- du måste ha omfattats av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring, och
- du ska kunna visa att du erbjuds ett arbete där villkoren ovan är uppfyllda.

Har arbetsgivaren gjort fel?
Eftersom ett krav för att beviljas förlängt arbetstillstånd är att dina anställningsvillkor måste minst vara i nivå med kollektivavtal/praxis inom branschen krävs att anställningsvillkoren även överensstämmer med semesterlagens bestämmelser. Jag utgår i mitt svar från att din anställning har pågått i längre än 3 månader eftersom så verkar vara fallet.

När du tar ut betalda semesterdagar får du ett extra lönetillägg som kallas semestertillägg. Din semesterlön är din vanliga månadslön + semestertillägg. (16a § SemL) Precis som Migrationsverket skriver i beslutet ska semesterlön utbetalas till arbetstagaren i samband med semesterledigheten och får således inte fördelas under året. (26 § SemL) Arbetsgivare och arbetstagare kan inte avtala om att detta ska vara på något annat vis. (2-2a §§ SemL) Genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av central arbetstagarorganisation får dock avvikelse göras från bestämmelsen. Förutsatt att så inte är fallet är det alltså inte tillåtet för din arbetsgivare att göra på detta sätt. Arbetsgivaren har då alltså brutit mot Semesterlagen.

Eftersom semestertillägget inte betalats ut på rätt sätt har dina anställningsvillkor inte varit förenliga med lagen. Detta är tyvärr en grund för Migrationsverket att avslå din ansökan om förlängt arbetstillstånd.

Kan du ansöka om nytt arbetstillstånd?
Eftersom beslutet har vunnit laga kraft kan du tyvärr inte överklaga detta. Ett arbetstillstånd är ofta kopplat till anställningen hos en viss arbetsgivare varför det inte finns några hinder för dig att ansöka om ett nytt arbetstillstånd hos någon annan arbetsgivare.

Sammanfattning
Migrationsverket kan alltså avslå din ansökan om förlängt arbetstillstånd om anställningsvillkoren inte motsvarar vissa krav. Att semesterlön inte utbetalas på rätt sätt är en grund för Migrationsverket att avslå din ansökan om förlängt uppehållstillstånd. Förutsatt att det inte framgår av ert kollektivavtal som är godkänt av en central arbetstagarorganisation att semesterlön kan utbetalas på annat sätt har alltså arbetsgivaren gjort fel och din ansökan ska avslås. Jag skulle alltså därför rekommendera dig att se efter om det finns något kollektivavtal som reglerar denna fråga. Du kan ansöka om ett nytt arbetstillstånd och det verkar inte finnas någon tidsbegränsning som du måste beakta.

Hoppas detta besvarade dina frågor, om något är otydligt är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1252)
2021-11-27 Valid residence permit as a requirement for a new permit
2021-11-17 Permanent uppehållstillstånd
2021-11-14 Vad händer om man reser utan uppehållstillståndskort?
2021-11-13 What can affect an application for permanent uppehållstillstånd/permanent residence?

Alla besvarade frågor (97361)