FrågaOFFENTLIG RÄTTMigrationsrätt25/03/2019

Krav för att bevilja uppehållstillstånd till make som är bosatt utomlands

Hej, räcker det att man är Svensk medborgare för att ens mans ska få uppehållstillstånd? Vad menar de i utlänningslagen kap. 5 paragraf 3? Står det inkomskravet inte gäller för svensk medborgare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uppehållstillstånd för make

I 5 kap. 3 § 1 punkten utlänningslagen (UtlL) beskrivs kraven för bevilja uppehållstillstånd till en make som lever utomlands. Av bestämmelsen följer att en make som bor utomlands ska beviljas uppehållstillstånd om maken som lever i Sverige antingen är bosatt i Sverige och svensk medborgare eller har permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd. Vidare framgår det att det finns vissa undantag.

Begränsningslagen

För tillfället gäller ytterligare begränsning än vad som framgår av bestämmelsen i 5 kap. 3 § UtlL vilka stadgas i den så kallade temporära begränsningslagen (5 kap. 3 § fjärde stycket UtlL). Dessa begränsningar rör fall då anknytningspersonen (maken som lever i Sverige) har ett tillfälligt uppehållstillstånd som begränsats på grund av begränsningslagen. Eftersom din fråga utgår från att anknytningspersonen är svensk medborgare aktualiseras dessa bestämmelser inte. I korthet kan dock sägas att de innebär att om anknytningspersonen har beviljats ett tillfälligt uppehållstillstånd på grund av begränsningslagen som flykting har dennes make endast rätt till uppehållstillstånd om det är sannolikt att anknytningspersonen kommer att beviljas permanent uppehållstill när det tillfälliga uppehållstillståndet löper ut (6 § begränsningslagen). Om anknytningspersonen har beviljats ett tillfälligt uppehållstillstånd som begränsats på grund av begränsningslagen som alternativt skyddsbehövande ska uppehållstillstånd till dennes make ej beviljas (7 § begränsningslagen).

Undantag för att bevilja uppehållstillstånd till make

Vad gäller övriga undantag för att vägra uppehållstillstånd så måste ni ha för avsikt att faktiskt bo tillsammans, ni får inte vara gifta eller sambo med någon annan, ni måste vara över 21 år (framgår av 6 § första stycket begränsningslagen) och det får inte röra sig om ett så kallat skenförhållande (5 kap. 17 a § andra stycket och 5 kap. 17 b § UtlL). Det är ni som måste bevisa att ni har ingått äktenskap och att det inte rör sig om ett skenförhållande.

Försörjningskravet

Vad gäller din fråga om inkomstkraven så stadgas det i 5 kap. 3 b § UtlL att den bestämmelsen för tillfället är ersatt med en bestämmelse i begränsningslagen. Anknytningspersonen, det vill säga maken i Sverige, oavsett om denne är svensk medborgare eller ej, måste kunna visa att denne kan försörja både sig själv och sin make och dessutom har en tillräckligt stor bostad för dem båda två (9 § första stycket begränsningslagen). Försörjningskravet preciseras ytterligare i 1 § förordning om tillfälliga begräsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Enligt bestämmelsen måste du ha en lön som motsvarar förbehållsbeloppet vid löneutmätning samt med beaktande av hur stort ytterligare försörjningsbehov som måste avsättas för din make. Med lön räknas även ersättning från A-kassa, eller om du har inkomster som egenföretagare eller en redan tillräckligt stor förmögenhet att försörja er båda två med.

Sammanfattning

Nej, det räcker inte att du är svensk medborgare ska beviljas uppehållstillstånd. Du måste uppfylla försörjningskravet som omfattar att du ska kunna försörja både dig själv och din make. Du måste även ha en tillräckligt stor bostad för er båda två. Vidare måste du kunna visa att ni har ingått äktenskap och att ni har för avsikt att bo tillsammans.

Hoppas mitt svar har varit behjälpligt och lycka till!

För ytterligare hjälp skulle jag rekommendera att du bokar tid med en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning

Henrik ÖsterströmRådgivare